صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

صفحه اصلی ایده ها و خلاصه طرح هاایده ها و طرحهای صنایع ساختمان تولید نانو ذرات ترمیم کننده بتن
 

سفارش طرح توجیهی

سفارش طرح های کشاورزی

سفارش طرح های پرورش دام، طیور و آبزیان

مشخصات طرح ها

راهنمای سرمایه گذاران

فروشگاه الکترونیک

پروژه ها

آشنائی با خطوط تولید

ایده ها و خلاصه طرح ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

کلیه پارامترهای مالی که در طرح های ذیل آورده شده جنبه پیشنهادی داشته و با میزان سرمایه گذاری کمتر و بیشتری نیز می تواند قابل اجرا باشد. ایطرح در هر هفته 2 طرح را معرفی می کند.

 

   

  عنوان طرح :  تولید نانو ذرات ترمیم کننده بتن

نانو ذرات ترمیم کننده بتن

نام محصول :

صنعت ساختمان و راه سازي

موارد کاربرد :

200 تن در سال

ظرفيت پيشنهادي طرح :

نانوفناوري جهت بهبود پایایی بتن، در راستاي کاهش هزینه هاي گزاف ناشی از تخریب زودهنگام سازههاي بتنی، پیشرفتهایی را نشان داده است. با توجه به ریزساختار بتن و وجود حفراتی در ابعاد نانو در آن، استفاده از نانوذرات میتواند در پرکردن تخلخلهاي بسیار ریز خمیرسیمان و افزایش مقاومت و بخصوصدوام بتن مؤثر باشد. در بسیاري از موارد که عامل مخرب بتن در محیط خارج وجود دارد و لذا نفوذپذیري بتن نقش بسیار مهمی در پایایی و سرعت تخریب خواهد داشت. از سوي دیگر این ذرات با انجام واکنشهایی میتوانند ترکیبات شیمیایی خمیر را نیز تغییر دهند. یکی از موارد بسیار جالب توجه در این زمینه نانوسیلیسمیباشد. تحقیقات نشان میدهد که استفاده از ذرات سیلیسی شکل در ابعاد زیر 100 نانومتر (نانوسیلیس) میتواند به نحو بسیار مناسبی پایایی بتن را بهبود بخشد. مواد ترمیم کننده بتن یک موضوع بین رشتهاي هستند. یکی از دشواريهاي پیشروي ماهیت بین رشتهاي آن است. اصولاً چون موضوع استفاده از نانوفناوري در صنعت بتن است، طبیعی است نیاز به همزمان وجود دارد. از سوي دیگر متخصصان نانوفناوري کمتر با « بتن » و « نانو » دانشهاي مرتبط با مفاهیم مربوط به فناوري بتن آشنایی دارند. همچنین کمبود منابع اطلاعاتی در دسترس موضوع مهم دیگري استکه در کشور با آن روبرو هستیم.

 

 

با توجه به ریزساختار بتن و وجود حفراتی در ابعاد نانو در آن، استفاده از نانوذرات میتواند در پرکردن تخلخلهاي بسیار ریز خمیرسیمان و افزایش مقاومت و بخصوص دوام بتن مؤثر باشد. در بسیاري از موارد که عامل مخرب بتن در محیط خارج وجود دارد، نفوذپذیري بتن نقشبسیار مهمی در پایایی و سرعت تخریب خواهد داشت. از سوي دیگر این ذرات با انجام واکنشهایی میتوانند ترکیبات شیمیایی خمیر را نیز تغییر دهند. به طور کلی استفاده از نانوذرات، هر چند که در واکنشهاي هیدراتاسیون وارد نشوند، به دلیل نقشی که به لحاظ فیزیکی در پر کردن حفره هاي بسیار کوچک خمیر سیمان دارند، میتواند تأثیر مناسبی در بهبود ریزساختار و پایایی بتن داشته باشد. در ادامه به بررسی و ارایه نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه آثار استفاده از نانوسیلیس بر خمیر سیمان و بتن در سطح دنیا پرداخته شده است. نانوسیلیس و افزودنی هاي دیگر نانویی به بتن و سیمان مزایاي فوق العاده اي ایجاد می کنند. با توجه به مصرف روز افزون سیمان در کشور، بازار بزرگی در انتظار نانو سیلیس و بقیه افزودنی هاي نانو پیشبینی میشود. نکته مهم فرمولاسیون تجاري سازي افزودنی نانو سیلیسبه سیمان ایران است. فرآیندي که هنوز اهتمام جدي به آن نشده است.

 

 

موارد كاربرد و وضعیت بازار و مشتریان:
 

کلمات کلیدی :

  عمده مواد اوليه مصرفي :

 

نفر

10

اشتغال زايي (نفر) :

 

مترمربع

1000

متراژ زمین :

 

میلیون ریال

6500

میزان سرمایه گذاری ثابت :
       
  میزان تولید در کشور :

 

 

-----

 

مهندسین مشاور پارس رابین

تهیه کننده :

 ایطرح آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات می باشد.

       

 

     

 

راهنمای پرورش گاو شیری

 

سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است © 1391