صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

 

 

صفحه اصلی ایده ها و فرصت های سرمایه گذاریایده ها و طرح های کشاورزی ،دامپروری و آبزی پروری راهنمای پرورش شتر

 

   
با مثبت دادن ایده های جدید سرمایه گذاری را در ایمیل خود داشته باشید.

 

امتیاز کسب کرده تاکنون :

طرح پرورش شتر

انواع سیستم های پرواربندی شتر
می توان به 3 صورت پروار بندی را انجام داد:
1-پرواربندی به روش باز یا مرتعی که در این سیستم دام در مراتع چرا نموده و هیچ گونه تغذیه دستی در اختیار دام قرار نخواهد گرفت.این روش پرواربندی شتر،در سالهای پر باران انجام می شود
2-پروار بندی به روش نیمه بسته یا نیمه باز که در این روش دام در مرتع چرا نموده و شب ها در جایگاه ساده ای مقداری کنسانتره در اختیار دام قرار می دهند.
3-پروار بندی به روش بسته که دام را در جایگاه بسته ای محصور می کنند و تغذیه صد در صد به صورت دستی انجام می گیرد.در این روش جایگاه دام از 2 قسمت بهاربند و فضای سرپوشیده یا سایبان تشکیل گردیده و انبار ذخیره ی کنسانتره و هانکار علوفه نیز برای آن واحد در نظر می گیرند.
پیشنهاد می شود به ازای هر 6 نفر شتر به طور میانگین 3 متر مربع سایبان و 6 متر مربع بهاربند با مصالح ارزان قیمت بومی و عرف معماری محلی ساخته شود.
ضمنا توصیه می گردد جهت احداث آخور و آبشخور به ازای هر نفر شتر 1متر آخور و 0.5 متر آبشخور در نظر گرفته شود.


1- سن بلوغ :
شتر از جمله حیواناتی است که دیر بالغ میشود . شتر ماده در سن 3 سالگی و شتر نر در سن 4-5 سالگی به بلوغ جنسی می رسد . ولی مناسب ترین سن برای استفاده از شتر سن 8 سالگی است.
2- دوره آبستنی شتر : 370تا 390روز
3- اولین زایش : اواخر سن 4 سالگی و یا در سن 5 سالگی
4- شروع زمان شیردهی :
شیردهی شتر از سن 5 سالگی شروع میشود . از ماه پنجم یا ششم حاملگی ممکن است شیردهی شتر متوقف شود .
5- عمر اقتصادی شتر :
شتر تا سن 20 سالگی می تواند حامله شود . در این مدت 7 تا 8 کره تولید می کند .

 


6- نامهای محلی انواع شتر
1-6- لوک – شتر نر بعد از سه سالگی (بالغ)
2-6- لوکچه – شتر نر از یک سالگی تا سه سالگی
3-6- مجی – شتر ماده از یک سالگی تا سه سالگی
4-6- اروانه – شتر ماده بعد از سه سالگی ( بالغ)
5-6- دیلاغ – بچه شتر تا یک سالگی
6-6- حاشی – بچه شتر تا یک سالگی
7- درصد تلفات سالیانه : 1 تا 2 درصد
8- درصد کره گیری : با توجه به میزان موفقیت تلقیح 65 درصد در سال
9- وزن کره شتر هنگام تولد: بسته به نوع شتر 25 تا 52 کیلوگرم
10- وزن شتر بالغ :
وزن زنده شتر بسته به نوع آن متفاوت است وزن شتر ماده یک کوهان در ایران حدود 350کیلوگرم و شتر نر در صورت پروار به 530کیلوگرم بالغ خواهد شد . بزرگترین و سنگین ترین شترها دورگه ها ( تلاقی شترهای یک کوهان با شترهای دو کوهان) هستند که وزن زنده آنها به 650 کیلوگرم نیز می رسد .
11- تولید شیر :
بسته به نژاد آن متفاوت است در ایران با توجه به تغذیه کره از شیر مادر تولید شیر چندان قابل توجه نیست . بطور متوسط در یک دوره شیرواری 18 ماهه می توان حدود 300 تا 500 کیلوگرم از شتر ماده یک کوهان شیر گرفت . چربی شیر شتر حدود 3 درصد است .
12- تولید پشم :
در طول یک سال در شتر ماده یک کوهان بسته به جثه و نژاد آن 5/1 تا 3 کیلوگرم و در شتر نر 2 تا 4 کیلوگرم و در بچه شتر حدود 1 کیلوگرم می باشد .
13- قدرت حمل بار :
شترهایی که برای حمل بار مورد استفاده قرار میگیرند می توانند حدود 200کیلوگرم بار را تا مسافت 30 الی 60 کیلومتر طی نمایند.
14- شتر نر مورد نیاز برای جفتگیری : به ازای هر 40 نفر شتر ماده یک نفر شتر نر در نظر گرفته می شود .
15- تغذیه شتر :
شتر معمولا از گیاهان مرتعی تغذیه می کند و ممکن است در روز حدود 20 کیلوگرم از انواع علوفه موجود در مرتع تغذیه نماید .
16- مدت پروار : 100 روز در نظر گرفته شود .
17- افزایش وزن روزانه :
رقم مستندی بدست نیامده ولی پرواربندان شتر در یزد 700-800گرم در روز برآورد نموده اند .
18- ضریب تبدیل : در این زمینه نیز رقم مستندی بدست نیامده و برآورد پرواربندای 8 کیلو علوفه به ازای یک کیلوگرم افزایش وزن دام است .

در بخش پایانی این مبحث آخرین دستورالعمل ها و ضوابظ مربوط به احداث واحدهای شترداری به شرح ذیل تشریح میگردد :

حداقل مساحت مورد نیاز برای واحد نگهداری و پرورش شتر،به شرح جدول شماره1 تعیین می شود:

جدول 1 : حداقل مساحت مورد نیاز برای واحد نگهداری و پرورش شتر

غیر مسقف(محصور)

مسقف/سایبان

جایگاه/پناهگاه

نحوه بهره برداری واحد

12

6

شتر ماده مولد (اروائه)

نگهداری و پرورش شتر داشتی

12

6

شتر نر مولد(لوک)

4

2

بچه شتر ماده/نر کمتر از 1 سال

8

4

شتر ماده/نر 1 تا 4 سال

10

5

هر نفر شتر (ترکیبی از گرو ههای سنی و جنسی متفاوت )

نگهداری و پرورش شتر پرواری

تبصره 1:حد اقل ظرفیت برای واحد نگهداری و پرورش شتر داشتی،20 نفر(شتر ماده مولد) و برای هر واحد نگهداری و پرورش شتر پرواری،20 نفر شتر(در هر دوره پرورش) تعیین می شود و برای ظرفیت های بیش از 20 نفر شتر،بر اساس جدول فوق محاسبه میشود.

تبصره2:در واحد نگهداری و پرورش شتر علاوه بر فضاهای در نظر گرفته شده در جدول فوق،حداقل 20 متر مربع برای انبار علوفه /کنسانتره و 15 متر مربع برای زایشگاه و درمانگاه در نظر گرفته میشود.و برای ظرفیت های بیش از 20 نفر شتر به ازای هر نفر شتر 0.5 متر مربع به مساخت های در نظر گرفته شده برای انبار علوفه/کنسانتره و نیز زایشگاه و درمانگاه اضافه می شود.

تبصره3: فضاهای در نظر گرفته شده در جدول فوق ،برای شیوه(پرورش مزرعه ای)می باشد که به ازای هر نفر شتر مولد،باید 0.1 هکتار زمین کشاورزی آبی و یا 0.5 هکتار زمین مرتعی درجه 3 (زمین غیر مستعد زراعی با قابلیت کشت گیاهان علوفه ای شور پسند)،در نظر گرفته شود.

تبصره4: برای شیوه (پرورش مزرعه ای-مرتعی) از فضا های غیر مسقف مندرج در جدول فوق 25 در صد کاسته  و به ازای هر نفر شتر مولد، باید 2 هکتار زمین مرتعی درجه 1 (با کیفیت خوب ) یا 4 هکتار زمین مرتعی درجه 2(با کیفیت متوسط ) و یا 14 هکتار زمین مرتعی درجه 3 (با کیفیت ضعیف یا زمین غیر مستعد زراعی با قابلیت کشت گیاهان علوفه ای شور پسند)،در نظر گرفته شود

تبصره5:برای شیوه(پرورش مرتعی) از فضا های غیر مسقف مندرج در جدول فوق 40 در صد کاسته  و به ازای هر نفر شتر مولد، باید 5 هکتار زمین مرتعی درجه 1 (با کیفیت خوب ) یا 7 هکتار زمین مرتعی درجه 2(با کیفیت متوسط ) و یا 14 هکتار زمین مرتعی درجه 3 (با کیفیت ضعیف یا زمین غیر مستعد زراعی با قابلیت کشت گیاهان علوفه ای شور پسند)،در نظر گرفته شود

 2-نحوه محاسبه مساحت فضاهای مسقف و غیر مسقف برای یک واحد نگهداری و پرورش در شیوه پرورش مزرعه ای، با احتساب 20 نفر شتر ماده مولد (کل گله 40 نفر و بر حسب متر مربع)،مطابق جدول زیر می باشد.

اجزای ترکیب گله

 

ترکیب گله(نفر)

مساحت مورد نیاز(متر مربع)

مسقف(سایبان)

غیر مسقف

شتر ماده مولد

50

20

120

240

شتر نر مولد

1

1

6

12

شتر ماده 1 تا 4 ساله

19

7

28

56

شتر نر 1 تا 4 ساله

 

 

 

 

بچه شتر ماده کمتر از 1 سال

15

6

12

24

بچه شتر نر کمتر از 1 سال

15

6

12

24

انبار علوفه/کنسانتره

 

 

20

 

زایشگاه و درمانگاه

 

 

15

 

جمع کل:

100

40

213

356

در صورت نگهداری شتر نر( 1 تا 4 ساله) به ازای هر نفر شتر 4 متر مسقف و 8 متر غیر مسقف به جدول فوق اضافه و در ظرفیت پروانه اصلی لحاظ نمی گردد.

 

خرید پستی (تحویل 5 تا 7 روز کاری پس از ثبت سفارش)

---------------------------------------------------------------------------------------------

 قیمت: 8000 تومان بدون احتساب هزینه پستی  / 1 عدد سی دی

خرید پستی مجموعه ی راهنمای جامع پرورش شتر - تحویل در محل

 

 قیمت: 5000 تومان

پرداخت آنلاین و دریافت لینک دانلود

 

 

راهنمای خرید پستی
کلیه سفارشات بر حسب اولویت ثبت در سایت ارسال خواهند شد. به منظور دریافت سریع تر سفارش خود نشانی پستی خود را دقیق و همراه با کدپستی ده رقمی در فرم سفارش ثبت کنید، همچنین با افرادی که در محل هستند هماهنگی کنید تا در صورت عدم حضور شما، آنها بسته را از مامور پست تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت نمایند. از ارسال سفارش به مراکز دانشگاهی، خوابگاه های دانشجویی و پادگان های نظامی معذور هستیم، ترجیحاً نشانی منزل، شرکت و یا مغازه در فرم سفارش ثبت شود.

محتوای مجموعه :
یک نمونه طرح توجیهی کامل پرورش شتر
56 دقیقه فیلم ازمزارع پرورش شتر در ایران

 

مشاهده فروشگاه ایطرح
جهت سفارش تهیه طرح توجیهی پرورش شتر اینجا را کلیک نمائید.


تهیه و تنظیم :

 شبکه تخصصی خدمات مشاوره الکترونیک ایطرح / درج مطالب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

 

 

 

     

 

   
 
 
 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©