صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

 

 

صفحه اصلی راهنمای سرمایه گذاران، مستندات و فرمها محاسبه فايده- هزينه و بررسي نقش عوامل هزينه تمام شده پرورش ميگوي وانامي در استان بوشهر

 

   
با مثبت دادن ایده های جدید سرمایه گذاری را در ایمیل خود داشته باشید.

 

امتیاز کسب کرده تاکنون :


عنوان پروژه / طرح : محاسبه فايده- هزينه و بررسي نقش عوامل هزينه تمام شده پرورش ميگوي وانامي در استان بوشهر
_________________________________________________
اهميت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقيق :
وجود استعدادهاي طبيعي و مزاياي بالقوه اقتصادي ، اجتماعي ناشي از گسترش ميگو پروري موجب گرديد تا در يك دهه گذشته توسعه پرورش ميگو در ايران به عنوان يكي از اولويتهاي برنامه هاي دوم ، سوم و چهارم توسعه در زير بخش شيلات مطرح شود. توسعه تكثير و پرورش میگو همچنين نقش مهمي در افزايش اشتغال، ارزآوري و توسعه روستايي در مناطق ساحلی جنوب ايفا مي‌كند. هر چند ممكن است ظرفيتهاي فيزيكي توسعه پرورش میگو در ايران روشن باشد، ضروري است چگونگي سودآوري پرورش دهندگان ميگوي وانامي در استان بوشهرمورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به منظور بررسی هزینه هاي توليد ، نقش عوامل مهم هزینه تمام شده ، قیمت تمام شده و سود پرورش میگو در استان بوشهر در سالهاي 1385 و 1386 مطالعه فوق انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از مزارع یک پرسشنامه جامع تهيه و شد. جامعه آماري تمام مزارع پرورش ميگو در سالهاي فوق در استان بوشهر هدف گذاري و بعد از تشكيل جلسه توجيهي در مورد چگونگي تكميل پرسشنامه ها براي سالهاي پرورش مورد نظر با حضور جمعي از پرورش دهندگان ميگو وكارشناسان و محققين از ستاد موسسه و پژوهشكده ميگو در پژوهشكده ميگو در بوشهر، پرسشنامه ها براي تكميل در اختيار پرورش دهندگان قرار گرفت. در مدت تكميل پرسشنامه ها نيز از طريق پيگيري حضوري و تلفني توضيحات لازم داده شد. در سال 1385 در استان بوشهر اطلاعات 33 مزرعه و در سال 1386 اطلاعات 34 مزرعه تكميل و موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.


نتايج :
نتايج نشان داد متوسط تولید هر مزرعه در سال 1385 و 1386 برابر با 40819 تن و 17900 تن با متوسط توليد در هكتار 2897 و 2314 كيلوگرم و با وزن 3/17 و 17 گرم براي هر عدد ميگوميباشد. هزينه پرورش هر كيلوگرم ميگوي پرورشي بدون هزينه استهلاك سازه ها و تجهيزات سرمايه گذاري شده در سال 1385 و 1386 برابر با 25138 ريال و 26811 ريال ميباشد. در شرايطي كه پرورش دهندگان ميگوي پرورشي در سال 1385 ، 3042 ريال در هركيلوگرم سود داشته اند، اين سود با بيش از 90 درصد كاهش به 62 ريال در سال 1386 كاهش مييابد. سودآوري ميگوي وانامي با بيش از 7000 ريال حاشيه ناخالص در هر كيلوگرم در سايت حله قابل توجه ميباشد. تحليل حساسيت هزينه نيز نشان ميدهد غذا و نيروي انساني به ترتيب حساسترين عامل هزينه عملياتي ميباشد. نقش تجربه پرورش ميگو و اثر تعداد روزهاي پرورش نيز در افزايش توليد در واحد سطح و افزايش وزن ميگوي توليدي معني دار ميباشد (p<0.05 ).

دستورالعمل فني و تو صيه ترويجي :
غذا حساسترين عامل هزينه بوده و 20 درصد كاهش هزينه غذا متوسط حاشيه ناخالص را به در اين دو سايت تا 1000 ريال افزايش ميدهد. با توجه به نقش هزينه غذاي ميگو در هزينه عملياتي، افزايش بهره وري غذا از نظر كيفيت و كميت بايد مورد توجه قرار گرفته و با توجه به گونه مورد پرورش (سفيد غربي) و شرايط منطقه ايي تحقيقات مورد نياز در مورد آن انجام گيرد. بهره وري نيروي انساني در مقايسه با ساير كشورها پايين وسهم هزينه نيروي انساني بالا مي باشد هر چند در سايتهاي حله و دلوارتجربه نقش بسزايي در سودآوري داشته است، لذا براي كاهش هزينه توليد استفاده از تكنسينها و كارشناسان و كارگران آموزش ديده و باتجربه مي تواند ضمن كاهش هزينه ، بهره وري را نيز افزايش دهد. افزايش تعداد روزهاي پرورش بيش از 120 روز باعث افزايش توليد در هكتار و افزايش وزن ميگو شده است و تولید میگوی درشت تر، و یا فروش میگو با قیمت بالاتر منجر به افزایش سود گرديد لذا تلاش براي افزايش اندازه ميگو در زمان برداشت و فروش با قيمت بالاتر ضروري مي باشد .

ويژگي مناطق كاربرد توصيه ترويجي :
در تمام مناطق ساحلي درجنوب كشور و شمال شرقي ايران (شرق استان ماندران و استان گلستان) پروژه قابل اجرا ميباشد.
 

 

دانلود فابل های مرتبط :

 

 

 

 

     

   
 
 
 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©