صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

 

 

صفحه اصلی ایده ها و خلاصه طرح هاایده ها و طرحهای صنایع ساختمان تولید نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري یا کاري براي تصفیه آلودگی هوا

 

   

تولید نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري یا کاري براي تصفیه آلودگی هوا

عنوان طرح :

با مثبت دادن ایده های جدید سرمایه گذاری را در ایمیل خود داشته باشید.

 

امتیاز کسب کرده تاکنون :

 نانو دی اکسید تیتانیوم:2411512522- اکسید تیتانیوم: 2411512503

کد آیسیک (ISIC)

پوششهاي شفاف و خودآرا که موجب ایجاد مزیتهاي کاربردي براي سطوح میشوند، کاربردهاي گستردهاي دارند. پوششهاي نانومقیاس با داشتن خواصی نظیر هدایت الکتریکی زیاد، ضد الکتریسیته ساکن، کنترل حرارت، مقاومت زیاد در برابر خش، کنترل آلودگی میکروبی، یا سایر خواص کنترلی، در بازارهاي مختلفی مانند صنایع اپتیک، چشم پزشکی، خودرو، وسایل خانگی، نمایشگر و تصویربرداري، فوتونیک، و نیز صنایع بسته بندي کاربرد خواهند داشت. سطوح، در واقع اجزایی هستند که از نظرشیمیایی فعال بوده و به منظور تقویت ویژگیهاي سطحی خاص میتوان به وسیلۀ سایر عوامل مانند عوامل شیمیایی و پلیمرهاي طراحی شده آنها را بهبود بخشید. روشهاي بهبوددهی میتواند سطوح بی اثر را به آسانی از نظر شیمیایی فعال نماید و این در واقع هنر فناوري نانو میباشد. برخی نانوروکشها نیز ویژگیهاي خاصی مانند خود- بهبودي و مقاومت در برابر خوردگی و خش را دارا خواهند بود. هستند، یعنی تنها قابلیت خاموش اکثر پوششهایی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند، اصطلاحا اعمال خاصیت اولیه خود را دارند بدون اینکه توانایی سازگاري با محیط و اصلاح خواصدر اثر تغییر شرایط محیط را داشته ویا بتوانند عیبها و نقایص بالقوه مانند مشکلات خوردگی را به کاربر اطلاع دهند. پوششهاي مبتنی بر فناورينانو، امکان دسترسی به قابلیتهاي چند منظوره را فراهم مینمایند؛ بدین معنی که میتوانند حداقل دو ویژگی همزمان مانند مقاومتبالا در برابر خوردگی و آب گریزي یا ابرآب گریزي درزوایاي تماس 100 تا 170 را داشته باشند.
در حال حاضر سیستمهاي پوشش دهی یک راهۀ 1 مبتنی بر نانومواد استفاده میشود؛ مانند پوششهاي ضدآتش، یا پوششهاي رسانا و یا پوششهایی که قابلیت حس کردن خوردگی بالقوه را دارند. اما سیستمهاي دو راهه 2 مانند موادي با حافظه هندسی 3 و پوششهایی با قابلیت تغییرخاصیت آب گریزي – آب دوستی وپوششهاي حاوي ذراتترموکرومیک، چالشبرانگیزتر هستند. توانایی کنترل پوششهاي سطح در مقیاس نانو، از عوامل مهم توسعۀ صنعتی فناورينانو به شمار میرود. در حال حاضر روشهاي فیزیکی و شیمیایی زیادي براي تولید لایه ها و پوششها در ابعاد نانو و کنترل نانومتري ساختار و گروههاي عاملی، وجود دارد. با این وجود، افزایش مقیاس براي این روشها همچنان یکچالش جدي است.
محصول مورد بررسی با توجه به کاربردهاي آن و مزیتهاي مختلف آن بسیار محصول ارزشمندي است. با توجه به نیاز جامعه به ویژه آلودگی بیش از حد محیط زیست و هوا در شهرهاي بزرگ ایران، یک راهکار براي ارتقاء بهداشتو سلامتمردم بوده و لذا از محصولات ضروري محسوب می گردد اما به عنوان یکمحصول استراتژیک به حساب نمی آید.
فرآیند تولید
نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري یا کاري براي تصفیه آلودگی هوا :
همانطور که اشاره شد فناوري تولید این ماده در بخش اول زنجیره ارزش هنوز در کشور وجود ندارد و در بقیه بخش هاي زنجیره ارزش نیز فعالیت مشخصی انجام نشده است. اما روش هاي ساخت این محصول به شرح زیر است:
روش قوس الکتریکی:
در این روش از فلز Ti خالص استفاده میشود که به عنوان یک الکترود عمل کرده و فرآیند در محیط مایع انجام می شود. شکل فرایند به گونهاي است که الکترود Ti در آب قرار گرفته و الکترود آند توسط یک عامل بیرونی به صورت متناوب به آن نزدیکو سپس دور میشود زنگ اخبار . با انتقال جریان بین دو الکترود نانو ذرات TiO2 حاصل می شود. از مواد سورفکتانت استفاده می شود تا ذرات حاصله تجمع نکند و آگلومره انجام نشود. اندازه ذرات وابسته به شدت جریان و فرکانس نوسان و همچنین به درجه خلوص فلز اولیه بستگی دارد.
روش MOCVD (رسوب دهی شیمیایی بخار آب فلزي(:
روش CVD یک روش رایج بوده و تقسیم بنديهاي مختلفی دارد که یکی از آنها روش MOCVD است. در این روش مواد اولیه ترکیبات آلی فلزي بوده که بعد از واکنش شیمیایی نانو ذرات اکسیدي حاصل میشوند. براي تهیه نانو ذرات TiO2 از ترکیبات Ti استفاده میشود که بعد از واکنش اکسیداسیون تبدیل ترکیبات آلی به CO2 و...، محصول نانو ذرات TiO2 هست که بر روي سطح سردي رسوب میکند. نانو ذراتی که از این روشبه دست می آیند ابعادي بالاتر از nm10 دارند.
روش سنتز احتراق شعلهاي (combustion flanmc synthesis):
در این روش نیز از مواد اولیه آلی فلز استفاده میشود و با استفاده از شعله، فرآیند احتراق انجام شده و نانو ذرات TiO2 بدست می آید که اندازه آنها در حدود nm10 میباشد. البته با بهینه کردن فرآیند می توان به nm10 نیز دست یافت.
آنالیز TiO2:
روشهایی که براي آنالیز TiO2 استفاده می شود عبارتند از : TEM و AES و XPS و XRD، .AED و SEM

شرح مختصر طرح :
   
 

  100 تن

طرفيت سالانه طرح :

 

500 میلیون تومان

میزان سرمایه ثابت :

 

15 نفر

تعداد اشتغال مستقیم :
35 % نرخ بازده داخلي (IRR) :
 

2.8 سال

دوره برگشت سرمايه (PP) :

200 میلیون تومان سرمایه در گردش طرح :
10 سال عمر مفید طرح:
 ------- حداقل نرخ سود مورد انتظار :
   ----  میلیون تومان فروش سالیانه طرح :
   1000 مترمربع مساحت زمین (مترمربع) :
     

دانلود فابل های مرتبط :

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©