صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

 

 

صفحه اصلی ایده ها و فرصت های سرمایه گذاری ایده ها و طرح های صنعت کانی و ساختمانی سرمایه گذاری در تولید نانو ذرات زئولیتی
 

   

 

 

 

با مثبت دادن ایده های جدید سرمایه گذاری را در ایمیل خود داشته باشید.

 

مثبت دهید :

عنوان طرح : طرح تولید نانو ذرات زئولیتی

معرفی طرح تولید نانو ذرات زئولیتی

محصول مورد نظر در طرح حاضر طرح تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداري ها می باشد. این محصولات همانطوریکه از عنوان آن مشخص است براي ضد عفونی دامداري ها و مرغداري

ها مورد استفاده قرار می گیرد.

شیوع بیماري ها، زیان هاي مالی فراوانی را به صنعت دام و طیور وارد می کند. در جهت به حداقل رساندن این زیان ها، می توان از روش هاي پیشگیرانه چون کنترل عوامل بیماریزا و ناقلین آنها استفاده نمود. اینگونه اقدامات که در جهت کنترل بیماري ها و پیشگیري از آنها به کار می روند، تحت عنوان امنیت زیستی طبقه بندي می شوند. امنیت زیستی مجموعه اي از اقداماتی است که شیوع ارگانیسم هاي بیماریزا را محدود می کند. با استفاده از عملیات ضد عفونی و همچنین اجراي مناسب اقدامات بهداشتی امنیت زیستی می توان عوامل بیماریزا را ریشه کن نموده و یا به حداقل میزان ممکن رسانید. اقدامات پیشگیرانه اي چون واکسیناسیون و مراقبت هاي سرولوژیک می توانند به سلامت دامها کمک کنند.

امنیت زیستی از لحاظ لغوي از دو جزء(Bio) به معناي زیست و(security) به معناي امنیت تشکیل شده است و به طور کلی به معنی با امنیت زندگی کردن است. امنیت زیستی شامل روش هاي بهینه، با صرفه وکارآمد کنترل، پیشگیري و ریشه کنی انواع بیماري هاي دامی می باشد. روش هاي مختلف پیشگیري شاملبهسازي، بهداشت، مدیریت علمی و صحیح، واکسیناسیون، تغذیه و مسایل مربوط به آن، کنترل مداوم بیماري هاي متداول، قرنطینه و آموزش می باشد. یک برنامه کامل امنیت زیستی شرایطی را فراهم می کند که عامل بیماري به محیط مزرعه وارد نشده و یا در صورت حضور شدیداً تحت کنترل و به یک سطح نسبتاً و یا کاملاً بی خطر مبدل گردد.

طرح حاضر تولید مواد مورد نیاز جهت ضد عفونی کردن دام می باشد که این عمل براي جلوگیري از بیماري و گسترش آن صورت می گیرد. شعار مهم در صنعت دامداري و مرغداري پیشگیري بهتر از درمان »است«می باشد. لذا ایجاد برنامه هاي ضد عفونی از مهم ترین برنامه ها می باشد.

 

معرفی موارد مصرف و کاربرد

محصول مورد نظر نانو ذرات زئولیتی می باشد که براي ضد عفونی کردن دامداري ها بکار می رود که تجربیات موفقیت آمیز در ژاپن نشان مى دهد که یکی از مباحث مهم در امر پرورش دام و طیور، مدیریت بهداشتی آن می باشد که شامل اقدامات مدیریتی است که جهت پیشگیري از بروز بیماري ها به اجرا گذاشته می شود. یک مدیریت بهداشتی خوب با پیشگیري شروع می شود، یعنی اصل مقدم بودن پیشگیري بر درمان می باشد. در پیشگیري، بیوسکیوریتی (امنیت زیستی) از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

بیوسکیوریتی یا امنیت زیستی یعنی اقدامات مدیریتی که باعث جلوگیري از ورود عوامل هاي بیماري زا به داخل دامداري ها و مرغداري ها می گردد. چون با ورود آلودگی به این مراکز زمینه براي ابتلا به بیماري فراهم می شود که در اینصورت نه تنها مدیریت تولید با مشکل مواجه می شود بلکه در مواردي بازگشت به شرایط مطلوب را نیز غیر ممکن می سازد.

استفاده از محصولات طرح به عنوان ضدعفونی کننده قوي در تمام بخش هاي مرغداري ها و دامداري ها قابل کاربرد است. مهمترین مزیت آن صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیري از تلفات می باشد.

 

 

 

اهمیت استراتژیکی تولید نانوذرات زئولیتی

به دلیل احتمال ورود اجرام پاتوژن به مراکز پرورش دام و طیور و کلینیک ها نیاز به برنامه هاي ضدعفونی الزامی است. همچنین در طرح حاضر، اهداف استفاده از ضدعفونی کننده ها جلوگیري از ورود بیماري، کنترل بیماري و نیز جلوگیري از گسترش بیماري می باشد و در صورتی که این برنامه ضد عفونی به درستی اجرا شود راه حلی با صرفه اقتصادي مناسب جهت مبارزه با اجرام بیماري زا می باشد.

استفاده از محصولات طرح در مجموع مزیت هاي زیر را براي جامعه در پی دارد.

قدرت ضد عفونی محصولات طرح بیشتر از روشهاي مشابه است و لذا استفاده از آنها سبب کاهش میزان مرگ و میر دام ها و در نهایت افزایش بهره وري در این مراکز می گردد.

ارتقاء سلامت و بهداشت دامداري ها و مرغداري ها سبب ارتقاء سلامت جامعه می گردد. علت این امر آن است که ضدعفونی سبب کاهش بیماري هاي دام و طیور گردیده و در پی آن گوشت سالم تحویل بازار می گردد که این امر خود بهبود و ارتقاء سلامت جامعه را در پی دارد.

 

تجزیه وتحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد تولید نانوذرات زئولیتی

محصول مورد بررسی نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداري ها می باشد. بررسی هاي انجام گرفته در مورد طرح نشان می دهد که این محصول از سابقه تولید و مصرف در کشور برخوردار نمی باشد ولی با عنایت بر مزیت فنی بارز آنها می توان گفت که در صورت تولید و عرضه این محصولات به بازار استقبال خوبی از آنها از سوي صنایع به عمل خواهد آمد.

بررسی و پیش بینی عرضه و تقاضاي محصولات طرح نشان می دهد که در آینده بازار از وضعیت کمبود برخوردار خواهد بود. این میزان کمبود طی سالهاي آتی با به بهره برداري رسیدن طرح هاي در دست ایجاد کاهش پیدا خواهد نمود ولی مقدار آن همچنان در سطح قابل توجه قرار خواهد داشت.

همچنین تجربه نشان داده است که در مورد محصولات جدید در صورت موفقیت آنها در بازار، علاقه مندي براي توسعه تولید آن بوجود می آید. لذا از نظر بازار اجراي طرح حاضر کاملاً توجیه پذیر ارزیابی

می گردد.

از نظر ماشین آلات طرح باید گفت که تمامی ماشین آلات از داخل کشور قابل تامین می باشند.

از نقطه نظر پارامترهاي مالی و اقتصادي طرح می توان گفت که این شاخصها در سطح قابل قبولی قرار داشته و طرح در سطح توجیه پذیر قرار دارد.

البته در این طرح نقطه سربسر معادل 18 درصد است که وضعیت فوق یکی دیگر از مزیت هاي طرح محسوب می گردد.

 

مشخصات سرمایه گذاری تولید نانوذرات زئولیتی

 

 

 

 

 

 

 

     

   
 
 
 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©