صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

  

 

صفحه اصلی ماشین آلات و آشنایی با فرآیندهای تولید آشنائی با ماشین آلات صنایع غذائی صفحه 3 فرآیند تولید عصاره مالت

 

 

 این بخش برای افرادی که قصد راه اندازی این کسب و کار را دارند تهیه شده و و اطلاعات اولیه فرآیند و تجهیزات اصلی تولید به همراه تحلیل مختصری راجع به این کسب و کار ارائه شده است. بدیهی است این مشاور آمادگی دارد بر اساس شرایط هر سرمایه گذار و بر پایه مختصات و مشخصات مدنظر در جهت تهیه گزارش جامع توجیهی، مطالعات بازار و تامین ماشین آلات اقدام نماید.

 
   
  چاپ این صفحه  
 

  فرآیند تولید عصاره مالت

تولید عصاره مالت از مواد اولیه تا محصول نهایی مستلزم طی عملیات مختلف و معینی است که در طول سالیان متمادی تثبیت شده و مورد استفاده کشورهای مختلف است.

تحويل جو

جومعمولا" دركاميون بصورت فله يابسته بندي به كارخانه حمل مي گردد.محل تحويل جوبايدمكاني مناسب خارح ازسالن توليدومرتبط باسيلوباشد.

يادآوري: ويژگيهاي سيلوبايدبراساس استانداردملي ايران 3989:سال 1376 ،آئين كارنگهداري غلات باشد.

بوجاري

جوپس ازتحويل (درصورت نياز) به محل بوجاري منتقل مي شودتاناخالصي هاي موجوددرآن به روشهاي مناسب جداشود.

خيساندن

دراين مرحله دانه هاي بوجاري شده جورادرحوضچه اي سيماني ياتانكي ازجنس فلزضدزنگ،در آبي كه محتوي موادقليايي ازقبيل آب آهك ، آب اكسيژنه است(10-9 pH ) تارسيدن به رطوبت 44-42 درصدغوطه ورمي كنند ودرطي مدتي كه درحوضچه قراردارندمتناوبا"هوادهي مي شوند.پس ازطي مدت زمان 72-48 ساعت ، دانه هابه حوضچه جوانه زني منتقل ميگردند.

يادآوري : خيساندن دانه هاباعث كاهش بارميكروبي،تسهيل ورودآب به داخل آندوسپرم ودردسترس قراردادن اكسيژن جهت خروج دانه هاي غلات خفته وغيرفعال مي شود.

جوانه زدن

مهمترين مرحله درمالت سازي ، جوانه زدن دانه هاي جو مي باشد.

دراين مرحله دانه هاي جوخيس شده رابه مكاني مانندزيرزمين يااطاقكهاي عايق دار،كه داراي3 يا 6حوضچه جهت روياندن دانه ها مي باشد،منتقل مي كنند. باتوجه به اينكه زمان رويش دانه هاحداكثر6 روز است ، جوخيس شده را ابتدا روي سطح صاف حوضچه اول پهن نموده و پس از توقف بمدت 2-1 روزبه حوضچه بعدي منتقل مي كنند. دماي لازم دراين مدت بايدكمتراز20 درجه سلسيوس ورطوبت نسبي حداقل 95- 90 درصدباشد.

همچنين بايددريچه هاي تهويه درمكان مذكورموجودباشدتابه جايگزيني اكسيژن باگازكربنيك حاصل ازواكنش متابوليك دانه هاكمك شود.

جهت جلوگيري اززيادشدن دماازحدموردنظر، بايددانه هارا3-2 مرتبه درهرتوقف زيرورونمودوتوسط نازلهايي ذرات آب رادرفضاي بالاي سطح دانه هاي جو، پخش كرد.

خشك كردن

دراين مرحله دانه هاي جوجوانه زده ، طي يك فرآيندپيوسته حرارتي ، بمدت لازم (باتوجه به سيستم وشرايط توليد) ، تحت جريان هواي گرم وخشك قرار مي گيرند تا در نهايت رطوبت آنها به 4 درصدبرسد. بخارتوليدشده دراين مرحله بايدتوسط هواكش1به بيرون فرستاده شود.

ريشه گيري كردن ( تميزكردن مالت)

اين مرحله بلافاصله پس ازخشك كردن دانه هاتوسط دستگاههاي غربال مانندي كه استوانه اي و گردان هستند، انجام مي گيرد. اين دستگاههاضمن حركت ، عمل جداكردن وحذف ريشه ازدانه راانجام مي دهند.

خيساندن

پس ازطي شدن زمان لازم درانبار،مالت بايد به مخزن نم زني منتقل شده وبمدت2-1ساعت درآبي، هم دما با محيط،غوطه ور گردد.اين عمل به منظور جلوگيري از آسيب ديدن آنزيم هاي موجود در مالت صورت مي گيرد.

آسياب كردن

دراين مرحله دانه هاي مالت شده ، توسط آسياب غلطكي شياردار، به شكل بلغورآسياب مي شود.

هيدروليزكردن

مخزن هيدروليزبايددوجداره ياداراي مبدل حرارتي ، داراي همزن 1ومجهزبه دستگاه تنظيم كننده حرارت باشد. دانه هاي مالت پس ازآسياب به مخزن هيدروليزمنتقل شده ، به نسبت هفت برابرباآب مخلوط مي شوند(1:7) وبمدت 6-5 ساعت دردماي 72-48 درجه سلسيوس قرارمي گيرند.

جوشاندن

شربت حاصل ازهيدروليزمالت باغلظت 2 10-8 درصد،بايدتوسط پمپ به مخزن جوش منتقل شده ودردماي 90-85 درجه سلسيوس بجوشد. سپس حرارت راقطع نموده وبمدت 4 ساعت به شربت استراحت داده مي شودتاپروتئين هاي منعقدشده (لردشربت ) ته نشين شود. بعدازته نشين شدن وخروج لردازمخزن ، شربت حاصل به صافي منتقل وپس ازصاف شدن به مخزن تغليظ هدايت مي شود.

تغليظ كردن

درمخزن تغليظ تحت خلأ،شربت خروجي ازصافي،بايد تحت دماي حداكثر60درجه سلسيوس تا رسيدن به غلظت موردنظر حرارت ديده وتغليظ شود.

بسته بندي ونشانه گذاري

دراين مرحله عصاره مالت توليدشده درظروف موردنظرپروبسته بندي مي گرددوپس ازنشانه گذاري به بازارعرضه مي شود.

بسته بندي ونشانه گذاري اين محصول بايدبراساس استانداردملي ايران 3897 : سال 1380، ويژگيها و روشهاي آزمون عصاره مالت انجام گردد.

نقشۀ جریان مواد

 

 

   درصورت نیاز به طرح کامل یا به روزرسانی آن می توانید با مهندسین مشاور پارس رابین تماس حاصل فرمایید

 

 
 

 

 
   
                 

 

 
 

 ارزیابی طرح توجیهی کشاورزیارزیابی طرح های توجیهی دام و طیورارزیابی طرح های توجیهی صنعتی     

       
       
       
 

سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها

Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©