احداث واحد بازیافت پت و تولید پرک

عنوان پروژه :
احداث واحد بازیافت پت و تولید پرک
 کارفرما :
 محمدرضا بصیر
 محل اجرا:
خراسان جنوبی- فردوس
 محصولات تولیدی:
پرک پت
 ظرفیت طرح :  ۴۵۰۰ تن در سال
 سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۶۱۶ میلیون ریال
 مساحت زمین :  ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال :   ۲۳ نفر به طور مستقیم 
 تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

امتیاز