بررسی بازار صنعت کود اوره با پوشش گوگردی

کود اوره ﯾکی از اﻗﻼم ﻣﻬﻢ ﺻﺎدراﺗی کشور ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود. در ﺳﺎل۱۳۹۷در ﺣﺪود ۶,۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ کود اوره ﺑﺎ ارزش ﺗﻘﺮﯾبی ۲۳۹دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ کﻪ کشورﻫﺎیﻫﻨﺪ، چین، ﺗﺮکیه، ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاران اﺻﻠی آن ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﻧﯿﺰ کود اوره ﯾکی از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی اﺻلی ﺗﻮﻟﯿﺪدر ﺑﺨﺶ کشاورزی اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺎد کشاورزی،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف کود اوره کشور در ﺣﺪود۴,۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز کشاورزان، اﯾﻦکود را در داﺧﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎراﻧﻪای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿکند. در خصوص بازار جهانی می‌توان گفت بازار جهانی اوره پوشش داده شده با گوگرد (SCU) در سال ۲۰۲۲، ۲.۵۲ میلیارد دلار بود و انتظار می رود در سال ۲۰۳۲ به ۴.۱۲ میلیارد دلار برسد. افزایش تقاضا برای کودهای با راندمان بالا، نیاز به روش‌های کشاورزی پایدار، و افزایش نیاز به کودهای با رهش کنترل‌شده که عملکرد محصول را افزایش می‌دهند، عوامل اصلی رشد درآمد بازار هستند.
پیش-بینی-اندازه-بازار-صنعت-تولید-اوره-با-پوشش-گوگردی-طی-سالهای-2022-2032از نظر درآمد، بازار اوره با پوشش گوگرد در سال ۲۰۲۲ تحت سلطه منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار داشت. بازار این منطقه در نتیجه افزایش تقاضای غذا، رشد جمعیت و کاهش زمین های قابل کشت در حال گسترش است. بزرگترین مصرف کنندگان کودهای اوره، اقتصادهای رو به رشدی مانند چین و هند نیز عامل مهمی در گسترش بازار هستند. استفاده روزافزون از اوره پوشش داده شده با گوگرد در کشاورزی برای بهبود تولید و کیفیت محصول نیز یکی از عوامل اصلی در گسترش بازار این منطقه است. بازار اوره با پوشش گوگرد در این منطقه نیز در نتیجه برنامه های سودمند دولت از جمله یارانه ها و سرمایه گذاری ها برای حمایت از شیوه های کشاورزی پایدار در حال گسترش است.با توجه به افزایش تقاضا برای کودهایی با افزایش کارایی مواد مغذی، پیش‌بینی می‌شود که بازار آمریکای شمالی با سریع‌ترین نرخ از نظر درآمد در دوره پیش‌بینی توسعه یابد. کشاورزی در مقیاس بزرگ بر این منطقه غالب است که یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر کالاهای کشاورزی نیز می باشد. از این رو، تقاضا برای اوره پوشش داده شده با گوگرد در این منطقه به دلیل نیاز به کودهای موثر است که ممکن است تولید و کیفیت محصول را بهبود بخشد. گسترش بازار در این منطقه نیز با پذیرش فزاینده روش‌های کشاورزی پایدار و اجرای سیاست‌ها و قوانین دولت در جهت استفاده از کودهای سازگار با محیط زیست تقویت می‌شود.با توجه به افزایش تقاضا برای اوره با پوشش گوگرد در بخش کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود که بازار اروپا به طور پیوسته در طول دوره پیش‌بینی افزایش یابد. علاوه بر این، تاکید روزافزون بر شیوه‌های کشاورزی پایدار و پذیرش فناوری‌های کشاورزی دقیق، رشد بازار را در این منطقه بیشتر می‌کند. صنعت کشاورزی این منطقه یکی از توسعه یافته ترین و کارآمدترین صنایع در جهان است و استفاده از کودهای پیشرفته برای حفظ و بهبود عملکرد محصول بسیار مهم است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای اوره با پوشش گوگرد در بخش کشاورزی در این منطقه به دلیل افزایش تقاضا برای مواد غذایی با کیفیت بالا و نیاز به افزایش امنیت غذایی باشد.
همچنین طبق بررسی ها پیش‌بینی می‌شود در طول دوره پیش‌بینی، بازار در بقیه جهان رشد متوسطی داشته باشد. افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مواد غذایی و کاهش زمین های قابل کشت در این منطقه از عوامل اصلی توسعه بازار هستند. کشاورزی در مقیاس کوچک بر بخش کشاورزی منطقه تسلط دارد و استفاده از کودهای مدرن را برای حفظ و افزایش عملکرد محصول ضروری می کند. همچنین، استفاده روزافزون از اوره با پوشش گوگرد در کشاورزی برای بهبود تولید و کیفیت محصول، به گسترش این بازار دامن می‌زند. بازار اوره با پوشش گوگرد در این منطقه نیز در نتیجه تشویق فعالیت های دولت برای حمایت از روش های کشاورزی پایدار در حال گسترش است.
چشم-انداز-منطقه-ای-صنعت-تولیداوره-با-پوشش-گوگرد-طی-سال-های-2022-2032میزان تولید انواع اوره با پوشش گوگردی در جدول زیر به تفکیک سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ گزارش شده است. میزان تولید این محصول در سال ۱۳۹۷، ۸۵,۳۴۵ تن در سال بوده درحالی که میزان تولید سالانه در سال ۱۴۰۱ به ۱۴۳,۰۷۹ تن رسیده است لذا روند تولیدات ۵ ساله نرخ رشد صعودی تولید اوره با پوشش گوگردی را نشان می‌دهد.
میزان-تولید-انواع-اوره-با-پوشش-گوگردی-طی-5-سال-گذشتههمچنین در نمودار زیر وضعیت تولید انواع اوره با پوشش گوگردی طی ۵ سال گذشته ارائه شده است.
وضعیت-تولید-انواع-اوره-با-پوشش-گوگردی-طی-5-سال-گذشتهدر نمودار زیر وضعیت واردات محصول مورد بررسی طی ۵ سال گذشته ارائه شده است.
وضعیت-واردات-محصول-مورد-بررسی-طی-5-سال-گذشته

پیشنهاد مطالعه: طرح تولید کود اوره با پوشش گوگردی

جمع بندی بررسی بازار صنعت تولید کود اوره با پوشش گوگردی

ﻧﯿﺎز رو ﺑﻪ رﺷﺪ کشورﻫﺎی واردکننده کود اوره از اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾژه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ازﯾک ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف داخلی از ﺳﻮی دیگر ﻋﻮاملی ﻫﺴﺘﻨﺪ که در کنار یکدیگر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای کود اوره را در ﺳﺎل ﻫﺎی آتی همچنان ﺑﺎﻻ نگاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. از طرفی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺘﺮات در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک و همچنین اﻓﺰاﯾﺶ آگاهی کشاورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ گوگرد در ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن کشاورزی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ که در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای کود اوره ﺑﺎ پوشش گوگردی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. استفاده از کود اوره با پوشش گوگردی با درصد پوشش¬های متفاوت ( سرعت انحلال‌های متفاوت) به تنهایی و یا بصورت مخلوط با اوره جهت تامین به موقع ازت مورد نیاز گیاه در دوره رشد از اوره مناسب‌تر خواهد بود. این مسئله اگر به صورت دقیق بررسی و بر اساس نوع کشت و نیازهای آن در طی دوره رشد ( نیاز هر گیاه به عناصر مغذی متفاوت است)، شرایط آب و هوایی منطقه و آنالیز دقیق خاک اعمال گردد، باعث افزایش چشمگیر راندمان محصولات کشاورزی، بهبود کیفی خصوصیات خاک، جلوگیری از آلودگی منابع آب و کاهش مصرف اوره می¬گردد. از طرفی با توجه به پرداخت یارانه جهت کود اوره، از لحاظ اقتصادی کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد شد. لذا لزوم ترویج و آشنایی کشاورزان با کود اوره با پوشش گوگردی و همچنین تعیین استاندارهای لازم جهت تولید و مصرف آن در سطحی وسیع در نقاط مختلف کشور و با توجه به نوع کشت ضروری بنظر می‌رسد.


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)