خط تولید نئوپان (تخته خرده چوب)

نئوپان محصولی است که از خرده چوب های فرآوری شده مانند خاک اره که به همراه رزین یا چسب, فشرده شده اند ساخته می شود. فرآیند تولید نئوپان بدین نحو است که ضایعات بدست آمده از چوب درختان تبدیل به خرده چوب شده و بعد از رطوبت گیری و همگن شدن, چسب زده می شوند و تحت پرس حرارتی قرار می گیرند.

انواع مواد مصرفي در تولید نئوپان (تخته خرده چوب) :

مواد اصلی تشكيل دهنده نئوپان (تخته خرد چوب) را چوب و چسب تشكيل مي دهند در سال حاضر اين صنايع بحدي پيشرفت و توسعه پيدا كرده اند كه علاوه بر استفاده مواد اوليه متنوع و يا گوناگون اعم از مواد اوليه چوبی از قبيل چوب‌آلات هيزمی و مازاد مقطوعات انواع گونه هاي جنگل، ضايعات كارخانه صنايع چوب (ضايعات كارخانه چوب بری، تختهلايه و روكش و غيره) ضايعات كشاورزی و ساير منابع ليگز سلولزی در اشكال مختلف و همچنين و مواد اوليه شيميايی و معدنی به عنوان عامل اتصال دهنده از قبيل انواع چسبهای مصنوعی اوره فرمالويند، فنل فرمالويند، ملامين فرمالديند و دي ايزوسيانات و … جهت ساخت اين نوع تخته استفاده مي شود.

توليد نئوپان (تخته خرده چوب) از 4 خط تولید تشكيل شده است :

1-قسمت تهيه پوشال
2-قسمت خشك كردن و موازنه كردن پوشالها
3-قسمت توليد نئوپان
4-قسمت پردازش ( پايانی )

دستگاه های خط تهيه پوشال :

1-خرد كن بزرگ
2-خردكن كوچك
3-سرند
4-دستگاهها
5- سيلوهای بالای اتاق پالمن
6-دماشين فليكر درشت
7- ماشين فليكر نرم
8- سيلوی درشت بعد از فليكر
9- سيلوی نرم بعد از فليكر

خرد كن بزرگ (PALLMAN)

اين دستگاه از نوع خرد كن استوانه ای (سيلندری) عمودی است .يعنی برش آن عمود بر جهت الياف است و چيپس توليد ميكند .

خردكن (MALER)

اين دستگاه از نوع خرد كن رنگی است كه تيغهای يک بار مصرف به طور مورب به روي رينگ متحركی قرار دارند و چوب ها ثابت ميباشند كه با يک رفت و برگشت رينگ هيزم ها را در جهت الياف خرد ميشوند و فليک (پوشال) توليد ميكند .

خردكن كوچك (PALLMAN)

اين خرد كن مخصوص سرشانه ها ميباشد .(كلا هيزمهای كم قطر)ماكزيم قطر متوسط ضخامت چوب بايد 200ميليمتر باشد تا چيپس توليد كند.

فليكر:

دستگاهی كه چيپس توليد شده را تبديل به فليک يا پوشال مكند.هم اكنون سه دسگاه فليكر از كارخانه مشغول به كار است.

دستگاه های خط خشک كن و موازنه پوشالها :

1- خشك كن
2-الك(اسكرين)نرم
3-الك درشت
4- آسياب نرم
5- آسياب درشت
6-سيلوی درشت بعد از خشک كن
7- سيلوی نرم بعد از خشک كن

خشک كن :

خشک كن داري يک مشعل ،يک محفظه احتراف،هواكش خروجي،نوارهاي ورودي و واكش مقسم ميباشد.پوشال ها با وارد شدن به خشک كن سه مسير رفت و برگشت را طی ميكند و بوسيله هوای گرم داخل خشک كن رطوبت خود را تا 2 يا 3درصد از دست ميدهند.به وسيله هواكش مقسم درجه بندی به طرف الک درشت و نرم فرستاده ميشوند .

الک (اسكرين) :

اسكرين شماره يک (نرم) ذرات خارج شده از خشک كن را درجه بندی ميكند. اين دستگاه سه طبقه با دو توری متفاوت و به شكل گرد ميباشد . ذرات طبقه اول (از بالا )ذرات بالای سايز (oversize) می باشندكه مستقيم به آسياب زير اسكرين فرستاده می شوند .
ذرات طبقه دوم قابل قبول برای لايه های سطحی و طبقه سوم خروجی ،خاک ميباشد و به سيلوی خاک فرستاده ميشود. اسكرين شماره دو (درشت)نيز مانند شماره يک (نرم) به طور مكانيكی عمل مي كند.يعنی يا استفاده ازسه توری با سايز متفاوت ذرات لايه ميانی را درجه بندی ميكند. خروجي طبقه اول به آسياب زير اكسرين و خروجی طبقه دوم قابل قبول براي لايه ميانی و خروجی سوم ذرات ريز سايز برای لايه سطحی می باشد كه به قسمت نرم فرستاده ميشود.طبقه چهارم به صورت گرد و غبار فرستاده ميشود. اسكرين شماره 3 داراي سيستم پنپوماتيكی است و با جريان هوا ذرات را درجه بندی ميكند. تغذيه اين دستگاه ذاتی است كه از اسكرين شماره يک برای لايه های سطحی فرستاده مشود.
بدين صورت كه ذرات نرم از اسكرين شماره يک به آسياب زير دستگاه رفته و قبل از اينكه به سيلو هدايت شود به داخل اسكرين شماره 3 رفته كه در آن به وسيله جريان هوا نيروی گريز از هر كجا به مركز ايجاد شده و آخرين ذرات درشت آن از قسمت پايين خارج شده به طرف سيلوی درشت و زرات نرم از قسمت بالا به طرف سيلوی نرم هدايت ميشود .حسن اين دستگاه اين است كه ذرات ريز مانند: سنگ ،شن، آهن و …. از خرده چوب ها جدا و در قسمت زيرين دستگاه ته نشين می كند .

آسياب :

دو دستگاه آسياب كوچك از نوع غربالی پره ای (بدون تيغه) می باشد (كه در موقع حركت پره ذرات از غربال پشت آن گذشته و ريزتر می شود) كه هر يک در زير اسكرين های يک و دو نصب گرديده اند كه ذرات را به ابعاد دلخواه در می آورد.

دستگاه های خط توليد نئوپان :

1- مخلوط كن درشت
2- مخلوط كن نرم
3- ريزش (درشت و نرم)
4- ريال قالب
5- آسانسور ورودی پرس
6- دستگاه پرس
7- آسانسور خروجی پرس
8-دستگاه اندازه گيری بری نئوپان.

چسب زنی :

ذرات هدايت شده از قسمت اسكرين ها درد اخل سيلوی جداگانه نرم و درشت انبار می شود با چسب مصرفی كه در اتاق چسب آماده می شود و راهی بلندرها (مخلوط كن) می گردند. مخلوط كردن چسب پايه با مواد ديگر در اتاق چسب صورت می گيرد اساس مخلوط شدن چسب پايه صورت می گيرد يا مواد ديگر به قرار زير است:
1-چسب لايه ميانی (درشت) (63 ليتر چسب- 4 ليتر نشاور- 5/0 ليتر آمونياک)
2-چسب لايه سطحی (نرم) (63 ليتر چسب- 17 ليتر آب)
استفاده از نشاور براي پايين آوردن زمان پلیمر شدن چسب لايه ميانی است و به عنوان كاتاليزور به كار مي رود. استفاده از آمونياک برای بالا بردن زمان لخته شدن و همچنين دقيق كردن چسب درشت بخصوص در تابستان می باشد. دليل اينكه در لايه ميانی آب با چسب مخلوط نمی شود و فقط در لايه سطحي مخلوط می گردد. اين است كه در هنگام پرس شدن اول لايه هاي سطحی خشک می شوند. و بعد حرارت به لايه ميانی مي رسد كه در اصطلاح علمی اين اختلاف رطوبت را گراديان رطوبت می نامند. در نتيجه خرده چوب هميشه رطوبت لايه ميانی را كمتر از لايه سطحي مي گيريم.

بلندرها (مخلوط كن) :

دستگاه های چسب زنی به دو نوع مداوم (اسپري يكنواخت بر روي خرده ها) و منقطع می باشد كه روش متداول آن مداوم است. سيستم دو بلندر كارخانه براساس نوع اول يعنی مداوم (يكنواخت) است بدين صورت كه به طور مداوم خرده چوب درون دستگاه ريخته می شود. به وسيله چرخش نازل های اسپری چسب و كاروک های داخل به حالت يكنواخت جلو می روند و با چسب مخلوط می شوند و از قسمت ديگر خارج می گردند. اسپری چسب در دستگاه فوق براساس روش فشار هوا روی مخرن چسب با استفاده از چسب صورت می گيرد و آب سرد جهت خنک كردن دستگاه بلندرها توسط سردكن (چيلر) كه در اتاق چسب است، تأمين می گردد. ذرات چسب خورده درشت و نرم به وسيله نوار نقاله ها از قسمت بلندرها به فرميشن هدايت می شوند.

سيستم فرميشن كارخانه :

لايه ريزی ذرات به وسيله دستگاه فرميشن براساس سيستم لايه ای و به روش مكانيكی (يعنی جريان هوا درآن نقش نداشته و فقط به وسيله حركت نوارها و برس ها، خرده ها به صورت لايه لايه بر روی يكديگر قرار مي گيرند) است.
دستگاه از نوع ثابت می باشد كه چهار قالب با سرعت مشخص از زير آن عبور كرده در يک رفت، يک لايه نرم بعد يک لايه درشت و در يک برگشت يک لايه درشت و يک لايه نرم بر روي يكديگر ريخته مي شود وكيک خرده چوب از سه لايه تشكيل مي گردد.

پرس:

اين دستگاه با اعمال فشار و انتقال حرارت به كيک آن را تا ضخامت استاندارد فشرده و موجب پليمريزاسيون رزين مصرفی در ساخت تخته می گردد، در مرحله پرس سه عامل مهم از اهميت بسزايی برخوردارند: مدت زمان كلی پرس – فشار پرس – حرارت پرس.
قسمت پرس در پروسه توليد بعد از لايه ريزي است كه شامل قسمت هايي از:
الف) آسانسور ورودي
ب) پرس
ج) آسانسور خروجي ميباشد.

اندازه بري :

بعد از باسكول تخته ها توسط غلطک به طرف اره توسط دوجک باري به گونيا چسبيده و اول در جهت طول دو طرف بريده شده و بعد به وسيله چهار راه به طور عرضی به سه ورق به ابعاد استاندارد 183*244 سانتی متر تبديل می شوند.

خط پردازش (پاياني) :

1- دستگاه سنباده
2- دستگاه فيلتر خاک سنباده

سنباده :

دستگاه سنباده شامل دو قسمت سنباده درشت زبرگيری و سنباده نرم پرداخت كننده مي باشد كه دو طرف تخته نئوپان را سنباده زده و با يک ضخامت معين به سكوی درجه بندی هدايت می شوند. تخته نئوپان های سنباده خورده نهايتاً درجه بندی شده و برحسب مرغوبيت و مشخصات ظاهری به ترتيب به درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 تقسيم می شوند و بالاخره طی مراحل بيان شده محصول اصلی (نئوپان) توليد شده و برای فروش وارد بازار می گردد.