طرح تولید آنتی ﺑﻴﻮتیک ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آنتی ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ .اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜـﻪ از اﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ میﺑﺎﺷﺪ داروﻫﺎی درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﺴﺎنی می ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮص و آﻣﭙﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻃﺮح ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﺪف ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻜﻞ ﻗﺮص دارو می ﺑﺎﺷﺪ. آﻧتی ﺑﻴﻮتیکﻫﺎ دارای اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﺪنی ﺑﻴﻤـﺎر و درﺟـﻪ ﺑﻴﻤﺎری آن از ﻃﺮف ﭘﺰشک ﺗﺠﻮﻳﺰ می ﮔﺮدد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت آنتی ﺑﻴﻮتیک ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن

طرح توجیهی تولید دارو های ضد سرطان: ۲۴۲۳۱۶۶۰

موارد مصرف و کاربرد آنتی ﺑﻴﻮتیک ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ آنتی ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن در اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎری اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮص و آﻣﭙﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ می ﮔﺮدد.

اهمیت تولید آنتی ﺑﻴﻮتیک ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن در کشور

دارو به خصوص داروهای خاص از نگاه سلامتی عمومی و ارتقا سطح سلامت از اهمیت بالایی برخوردارند.این داروها در حال حاضر در کشورهای معدودی در جهان تولید شده و تکنولژی آن نیز در اختیار چند کشور خاص می باشد و از این رو دارای اهمیت بالایی در صنعت دارویی کشور می باشد.

طرح تولید آنتی ﺑﻴﻮتیک ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید آنتی ﺑﻴﻮتیک ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن

ﻣﻴﻜﺴﺮﻫﺎ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص داروئی
ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮﻳﻮژ
ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺮد ﻛﻦ
سرند دوار
خشک کن
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨترل اﺗﻮﻣﺎتیک
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

قیمت خط تولید آنتی ﺑﻴﻮتیک ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید داروهای ضد سرطان ، برابر با ۵۰۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت آنتی ﺑﻴﻮتیک ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۴۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۸ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۶۵۲۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۳۱۰۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۳۹۶۲۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)