11

طرح تولید تیتانیم

ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻓﻠﺰی و دی اﻛﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم می ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺮف ﻓﻠﺰ آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی آن ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪانی ﻧﺪارد، اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﺪ آن ﺑﺼﻮرت TiO در ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای دارد.
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ۹۰ درصد از ﺻﻨﺎﻳﻊ اوﻟﻴﻪ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم می باشد. اﻣﺮوزه ﻓﻠﺰ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم به عنوان یک ﻓﻠﺰ اﺳﺘﺮاتژیک ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داخلی ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎیی، واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق، صنایع آﻟﻴﺎژی، ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮ درﻳﺎییﻫﺎ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎیی، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی خنک ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎی اتمی و ﺣﺮارتی و دﻫﻬﺎ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت تیتانیم

طرح توجیهی تولید اﻛﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ: ۲۴۱۱

موارد مصرف و کاربرد تیتانیم

اﻛﺴید تیتانیمیم، ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎزی و ﭘﻼﺳﺘیک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده رﻧگی، ﺑﺮاق ﻛﺮدن ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات، ﻟﻌﺎب، ﻻﺳﺘیک ﺳﺎزی، ﺷﻴﺸﻪ، ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس، ﺳﺮاﻣیک، اﻟﻜﺘﺮوﺳﺮاﻣیک و . . . ﻣﺼﺮف می ﺷﻮد و ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

اهمیت تولید تیتانیم در کشور

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺼﺮف ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻛﺎﻏﺬ، ﭘﻼﺳﺘیک و ﺑﺎﻻﺧﺺ رﻧﮓ در ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺑﻮمی ﺑﻮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﮔﺎمی ﻣﺆﺛﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی آن، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻜﻞ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید تیتانیم

آﺳﻴﺎ
ﺑﺮج خنک ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر
ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ
ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﻮره ﺗﺼﻌﻴﺪ
ﻣﺨﺰن اﺣﻴﺎی اﺳﻴﺪی
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺎزی و …

طرح تولید تیتانیم

قیمت خط تولید تیتانیم

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید تیتاتنیم، برابر با ۱۹۲۳۵ میلیون ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت تیتانیم

بودجه: بالای ۱۰میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۶۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۷۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۵۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۴۶ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۵۹۳۸۲.۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۴۳۹۴۲.۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۱۰۳۳۲۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)