طرح تولید کودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی

كود:

كود به هرگونه مواد طبيعي و يا غير طبيعي كه عموماً بخاطر تأثير مثبت عناصر مفيدي كه در آن وجود دارد, براي تقويت به خاك كشاورزي افزوده ميشود اطلاق ميگردد. براي آنكه فقر خاك از لحاظ برخي از مواد غذايي مختلف مورد نياز رشد گياه برطرف شود , استفاده از كود بسيار مفيد خواهد بود .

كمپوست :

در لغت به معناي مخلوط و يا مركب ميباشد و در كاربرد به عنوان كود با عبارات زير تعريف مي شود
• تجزيه مواد آلي نامتجانس كه بوسيله ميكروارگانيزمهاي مختلف در حضور رطوبت و گرما، در محيط هوازي صورت گيرد .
• يك فاز بيولوژيكي كه توسط ميكروارگانيزمهاي هوازي در داخل توده انجام گرفته و در حرارتي حدود 65 الي 75 درجه سانتي گراد توليد مي شود
• تجزيه مواد آلي توسط دسته اي از ميكروارگانيزم ها در محيط گرم، مرطوب و هوازي
• سيستم مهندسي تصفيه ضايعات جامد به روش تجزيه بيولوژيك در شرايط كنترل شده .
كمپوست كردن شايد قديميترين روش بازيافت باشد. كمپوست تركيبي از ضايعات مواد خوراكي و زباله هاي تري است كه در دگرگوني , از طريق تجزيه هوازي به خاك سياه و سفيد غني تبديل شود. فرآيند كمپوست بسيار ساده است و ميتواند توسط افراد با تجربه در خانه و توسط كشاورزان در زمينهاي شان و يا به شكل صنعتي انجام .شود اين كود كه از پسماندهاي خانگي و غذايي توليد ميشود يكي از عاليترين كودها براي توليد كليه محصولات كشاورزي, از جمله توليد گل و گياه , به شمار ميرود. منيزيوم و فسفات موجود در اين كود سبب آبرفتي شدن خاكهاي كشاورزي و جذب سريع تر مواد مغذي درون خاك م يشود. كمپوست، خاكي است بسيار غني كه در مكانهايي همچون باغها، فضاي سبز در محوطه ها، باغداري و كشاورزي به عنوان كود بكار مي رود. اين فرآيند طبيعي، مواد آلي را به ماده اي غني دگرگون مي سازد. كمپوست مكملي بسيار سودمند براي بهبودي و بهسازي و تقويت خاك است. تركيبات توليد شده در اين فرآيند به آساني براي گياهان قابل جذب است و جايگزيني مناسب براي كودهاي شيميايي در كشاورزي به شمار مي آيد .

مشخصات كمپوست

كمپوست حاصل از زباله هاي خانگي، حاوي مقدار زيادي عناصر معدني است كه بعضي از آنها براير رشد گياهان ضروري ميباش دن . مهمترين اين عناصر عبارتند از: روي، مس، منگنز، موليبدن و كبالت. همچنين عناصر نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد، كلسيم، منيزيم و سديم نيز ساير عناصر عمده موجود در كمپوست ميباشند. تركيب كمپوست تابعي است از تركيبات زباله مورد مصرف. در استانداردهاي موجود, كمپوست را به دو رده “يك” و “دو” تقسيمبندي ميكنند. اين تقسيمبندي بر اساس فاكتورهاي كيفي صورت گرفته است و رده “يك ” داراي كيفيت بهتري ميباشد

مزايا و ويژگيهاي كمپوست

استفاده از كمپوست فوايد زيادي براي خاك, محصولات زراعي و باغي و گياهان مختلف دارد. در زير خلاصه اي از فوايد استفاده از كمپوست گرد آمده است .
• افزايش حجم محصول توليدي
• افزايش ميزان ذخيره آبدر خاك
• بهبود ساختمان و تهويه خاك و تسهيل در عمليات شخم زني
• افزايش موادآلي و تأمين بعضي از ويتا نمي ها،هورمونها و آنزيمهاي موردنيازدر خاك
• جلوگيري از تغييرميزان اسيديته خاك
• كاهش قابل توجه وزن مخصوص ظاهري خاك
در ادامه مهمترين ويژگيهاي محصول توليدي طرح توضيح داده شده است :

اصلاح خاك:

استفاده از كمپوست تأثير مثبتي بر روي خواص فيزيكي خاك ميگذارد مشروط بر آنكه به مقدار متناسب با نياز خاك استفاده .دشو با مصرف 100 تن كمپوست در هر هكتار از مزارع مي توان تغييراتي در خلل و فرج خاك تا ميزان 10 درصد بوجود آورد. مصرف كمپوست با افزايش خلل و فرج خاك موجب ايجاد عمل بهتر تهويه در خاك شده و هواي مورد نياز موجودات زنده خاك نيز را نيز تأمين مينمايد. بطوركلي در اراضي كه بافت آنها سبك است، آب به سرعت از دسترس گياه خارج شده و درزمين هاي با بافت سنگين نيز قابليت نفوذ پذيري آب كمتر ميشود در هر دو وضعيت بامصرف كمپوست تغييرات مثبتي ايجاد مي شود . مصرف كمپوست علاوه بر اصلاح فيزيكي خاك، از نظر ارزش معدني آن جهت رشد گياه نيز بسيار ثروم است . تأثير استفاده از كود هاي معدني در ازدياد رشد گياه آنگاه كه همراه با كمپوست استفاده ميشوند به مراتب بيشتر از زماني است كه به تنهايي مورد استفاده قرار مي گيرند .

حفظ آب و كاهش فرسايش خاك

استفاده از كمپوست موجب نگهداري آب در خاك كشاورزي و تنظيم رطوبت آن مي .شود هوموس موجود در كمپوست قادر است 2 تا 6 برابر وزن خود آب جذب نمايد اين امر بخصوص در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري سبب مي گردد كه آب ذخيره شده و در اثر تبخير زياد بيهوده به هدر نرو .د كاهش فرسايش خاك نيز از مزاياي ديگر كاربرد كمپوست ميباشد . در مطالعات تخصصي مشخص شده است كه استفاده از 400 تن كمپوست در هر هكتار، فرسايش خاك راكه در اثر باد و آب پدي د ميآيد تا حدود 95 درصد كاهش مي دهد.

 

 

افزايش قدرت جذب مواد غذايي

كمپوست كاملاً از مواد زائد خارجي عاري است اين در حالي است كه كودهاي حيواني و گياهي مورد مصرف در اراضي زراعي ناخالص بوده و حاوي مقادير زيادي تخم علف هاي هرز و انگل هاي مضر مي باشند. از سوي ديگر چون اكثر خاك هاي زراعي كشور حالت قليايي دارند و مواد غذايي در اين وضعيت غير قابل جذب مي باشند, استفاده از كمپوست اين شرايط را كاهش داده و با ايجاد محيط اسيدي مناسب, قدرت جذب مواد غذايي را افزايش مي دهد . مصرف كمپوست نه تنها موجب افزايش محصولات كشاورزي مي گردد، بلكه در بهبود كيفيت آنها نيز مؤثر است

منافع بهداشتي

توليد علمي و فني كمپوست موجب از بين رفتن بسياري از باكتريها و عوامل بيماريزاي مدفوعي و حتي تخم آسكاريس ميشود در. كمپوست قارچ هايي رشد مي نمايند كه با توليد آنتي بيوتيك هاي ويژه ، موجبات ايمني محصول نهايي را تضمين مي كند . گونه هايي از ميكرب ها و ساير ارگانيسم ها نيز كه در كمپوست باقي مي مانند با ميكرب هاي معمولي خاك معارض نيستند.

 

موارد كاربرد:

در اين بخش اصليترين كاربردهاي كمپوست مورد بررسي قرار گرفته است :

• زمينهاي زراعي و باغي

هر چند كه در زمينهاي زراعي و باغي استفاده از كودهاي حيواني و شيميايي به دليل قيمت پائين- تر اين كودها در اندازه مورد نياز, در مقايسه با كمپوست رايجتر است, ليكن در سال هاي اخير استفاده از كمپوست كه به دليل فوايدش گاه در طبقهبندي كود هم قرار داده ميشود, به دليل مزاياي متعددي كه پيشتر توضيح داده شد, از سوي بسياري از كشاورزان و باغداران مورد توجه قرار گرفته است. به گفته كارشناسان به طور متوسط در هر كتار زمين زراعي و باغي, سالانه به ترتيب 3 تن در سطح ديم و 7 تن در سطح آبي , كود مورد نياز ميباشد.

• گلها و گياهان زينتي

گلهاي گلداني, نهال, درخت و درختچه, گياهان فصلي و نشايي, زعفران, گل محمدي و گياهان دارويي از جمله گل و گياهاني هستند كه در اين طبقهبندي قرار ميگيرند. با توجه به اين مهم كه استفاده از كمپوست در كشتهاي خاص كاربرد فرآون دارد, گلخانه هاي منازل , گلخانه هاي شيشه اي , چوبي و پلاستيكي و كليه اماكني كه گلها و گياهان زينتي در آن كشت ميشود, به عنوان پتانسيلهاي مصرف كمپوست شناخته ميشوند. در اين ارتباط با توجه به نوع گياه, نهال, درختچه و … و بسته به نظر كشاورزِ ناظر, نسبت مصرف كود و كمپوست (خاك غني شده) كاملاً متغير است.

• فضاي سبز

يكي از بيشترين مصارف كمپوست كه در سالهاي اخير مورد توجه شهرداري استانهاي مختلف قرار گرفته است, استفاده از آن در ايجاد فضاي سبز و كاشت چمن ميباشد. با توجه به توسعه پارك , ها احداث بزرگراهها و اتوبانها و نقش گياهان در كاهش آلودگي هوا، گسترش فضاي سبز در سالهاي آتي در همه شهرهاي كشور, به خصوص كلان شهرها, قابل پيش بيني است. روشن است گسترش فضاي سبز همراه با ضرورت مديريت پسماندهاي شهري, راهحلي مستقيمتر از توليد كمپوست از زبالههاي تر و مصرف كمپوست در غني سازي خاكهاي مورد مصرف در ايجاد فضاي سبز و ساير فعاليتهاي توليد محصولات زراعي ندارد

درختان میوه برای شادابی و سلامتی خود احتیاج به مواد غذایی متعددی دارند که مهم ترین و مشخص ترین آن ها نیتروژن، فسفر، پتاسیم می باشد. علاوه بر این سه ماده مهم غذایی، مواد غذایی دیگری بنام الیگوالمان ها برای درختان لازم هستند که به شرح آن ها می پردازیم.

 

نیتروژن (ازت):

بر روی شاخه و برگ تاثیر دارد و آنها را افزایش می دهد ولی برای میوه خوب نیست زیرا نیتروژن زیاد آن را به تأخیر می اندازد. کود را در هر زمان می توان به گیاه داد زیرا به راحتی در آب قابل حل است و در خاک نفوذ می کند.
پیش از شخم به صورت سرک یا همزمان با شخم میتوان استفاده کرد. کود زیاد نیتروژن باعث ایجاد کمبود آهن و جلوگیری از جذب آهن می شود، همچنین باعث خوابیدگی (ورس) در غلات و کاهش درصد قند در چغندر می شود.
زیادی نیتروژن باعث تغییر چرخه رشد و تولید مثل گیاه می شود. به طور کلی اگر مقدار نیتروژن تنها در مراحل اولیه رشد زیاد باشد باعث کاهش رشد رویشی می شود، اما اگر در تمام دوره رشد مقدار نیتروژن زیاد باشد باعث افزایش رشد رویشی می شود.
نیتروژن زیاد ممکن است باعث افزایش مقدار بار و دانه گیاه گردد که اغلب کیفیت پایینی دارد. علامت کمبود نیتروژن در برگ ها به صورت زردی برگ های مسن و از پایین به بالا مشاهده می شود. کمبود نیتروژن در درختان میوه باعث ریزش برگ ها می شود و ایجاد رنگ های غیرعادی، میوه های ضعیف و مرگ جوانه های جانبی می شود و در حبوبات باعث چروکیدگی و ریزماندن دانه ها می شود. نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم و اوره کودهای نیتروژن دارند.

فسفر:

بر خلاف نیتروژن کودی است که در محصول تأثیر دارد و میزان آن را افزایش میدهد. این کود نیز به زمین داده و سپس آن را به وسیله شخم به زیر خاک می برند. طرز دادن آن به درخت در پاییز اطراف درخت جوی کوچکی حفر کرده و داخل آن کود فسفر را ریخته آن را توسط خاک می پوشانیم.
گیاهی که کمبود فسفر دارد برگ های مسن و پایینی آن به رنگ بنفش یا ارغوانی دیده می شود. فسفر باعث افزایش مقاومت در برابر عود و خوابیدگی در غلات می شود. مهم ترین نقش فسفر، ذخیره سازی و انتقال انر صورت ADP ، ATP و AMP است.
فسفر باعث بهبود کیفیت میوه در سیب و لیموترش می شود. در سیب کمبود فسفر باعث پفکی شدن میوه سیب می شود و در لیمو ترش باعث نازک شدن پوست میوه می شود نیز باعث افزایش رشد ریشه و تعداد پنجه و بقای پنجه ها می گردد.
فسفات آمونیوم، سوپر فسفات، پودر خون و خون خشک شده از منابع فسفر محسوب می شوند.

پتاس:

پتاسیم مقاومت گیاه را در برابر سرما افزایش میدهد. علائم کمبود پتاس در کناره و نوک برگها و به صورت سوختگی نمایان می شود.
کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم، نیترات پتاسیم و خاکستر از منابع پتاس محسوب می شوند و بهتر است با شخم به زیر خاک بروند.

کلسیم:

به صورت پکتات کلسیم بین سلول های گیاهی وجود دارد و باعث استحکام می شود و همچنین عمر انباری محصول را افزایش می دهد. علائم کمبود کلسیم در برگ ها و به صورت لوله شدن ترد و شکننده شدن برگ نمایان می گردد. با اضافه کردن آهک کمبود کلسیم جبران میشود اما باید دقت کرد که استفاده بیش از حد از آن خاک را قلیایی می کند.

گوگرد:

سبب بوی سیر، پیاز و تندی خردل می شود. علائم کمبود گوگرد در برگ های جوان و به شکل .وی برگ نمایان می گردد، ساقه گیاه نیز نازک و دوکی شکل می گردد. سولفات کلسیم و سولفات آمونیوم این مشکل را برطرف می سازد.

آهن:

در تولید کلروفیل و فتوسنتز و همچنین در تنفس گیاه دخالت دارد. علائم کمبود آهن در برگها به صورتی که پهنک زرد شده، ولی رگبرگ ها سبز رنگ هستند نمایان می گردد. این مشکل با محلول پاشی سولفات آهن یا کود سکسترون برطرف می گردد.

بر:

کمبود آن باعث کلفت و ضخیم شدن برگها و هم چنین ترد و شکننده شدن آنها می شود، این کمبود با کود بوره یا بوراکس بر طرف می شود.

 

روی:

در تولید و فعالیت آنزیم ها و تولید پروتئین مؤثر است. کمبود روی باعث کوچک ماندن برگ ها و کوتاه شدن فاصله میان گره ها می شود(به صورت کود کامل محلول پاشی میشود).

مس:

کمبود مس باعث خشک شدن سرشاخه ها می شود. از سولفات مس به تنهایی و یا آمیخته با آهک که محلول بردو نامیده می شود برای رفع مشکل استفاده می شود.

فرم دادن کودها در زمین کشاورزی:

افزودن در خاک
تزریق به صورت مایع
پاشیدن بر روی شاخ و برگ (محلول پاشی)
قرار دادن مواد در خاک
میخ کوبی
آمپول زنی

کرمهای خاکی تولید کننده ورمی کمپوست

ورمی کمپوست بطوریکه پیشوند این اصطلاح اشاره می دارد نوعی کمپوست تولید شده به کمک کرمهای خاکی است که در نتایج تغییر و تبدیل و هضم نسبی بازمانده های آلی در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران بوجود می آید. تولید ورمی کمپوست فن آوری استفاده از انواع خاصی از کرمهای خاکی است که بدلیل توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی قابل توجه برای مصرف انواع مواد آلی زائد، این قبیل مواد غالباً مزاحم را به یک کود آلی با کیفیت بالا تبدیل می کنند عبور آرام مداوم و مکرر از مسیر دستگاه گوارش کرم خاکی همراه با اعمال خرد کردن ، سائیدن، بهم زدن و مخلوط کردن که در بخش های مختلف این مسیر انجام می شود آغشته کردن این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشی مانند ذرات کربنات کلسیم ، آنزیم ها ، مواد مخاطی ، متابولیت های مختلف میکروارگانیسم ها دستگاه گوارش و بالاخره ایجاد شرایط مناسب برای سنتز اسیدهای هومیک در مجموع مخلوطی را تولید می کند که خصوصیاتی کاملا متفاوت با مواد فرو برده شده پیدا کرده است. فراورده ای که ورمی کمپوست خوانده می شود و از لحاظ کیفی ماده ای آلی با PH تنظیم شده سرشار از مواد هومیک و عناصر غذایی به فرم قابل جذب برای گیاه دارای انواع ویتامین ها ، هورمون های محرک رشد گیاه و آنزیم های مختلف است. از لحاظ ظاهری به صورت دانه ای شکل با رنگ تیره ، بدون بوی نامطبوع و دارای قابلیت عرضه تجارتی است.وجود 100 عدد کرم خاکی در متر مربع قادر به عبور دادن حدود 250 تن خاک در سطح یک هکتار در سال و حفر 4 تا 5 هزار کیلومتر راه و کانال در هکتار در سال است. در ضمن تولید کمپوست کرمها هم به مقدار بسیار زیاد تکثیر می شوند که پس از جدا کردن کود از این کرمها به عنوان یک ماده غذایی سرشار از پروتئین ( 54 تا 72 درصد پروتئین بر حسب وزن خشک بدن ) و حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع ( 5/2 الی 3 درصد وزن خشک بدن ) املاح مفید مانند ید در صنایع مرغداری ، پروش ماهی و یا مخلوط کردن در جیره غذایی دام استفاده می شود.
مهمترین گونه مورد استفاده برای تولید ورمی کمپوست ایسنیا فتیدا است که به دلیل سرعت رشد و تکثیر و توانایی کافی برای مصرف انواع مواد آلی زاید بیش از سایر انواع ، مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر آن از یک گونه اودریلوس که منشاء آن آفریقاست نیز استفاده می شود، تولید ورمی کمپوست بیشتر با استفاده از گونه های محلی از جنس های متافیر و آمینس انجام گرفته است از ورمی کمپوست فعلا بیشتر در سبزیکاریها ، خزانه و نهالستانها و به عنوان کود گلدانی برای پروش گیاهان زینتی استفاده می شود . در هند برای تولید قارچ خوراکی نیز توصیه شده است.
در دهه‌های گذشته بدلیل مصرف کودهای شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی‌های آب و خاک و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده به وجود آمد. سیاست کشاورزی پایدار و توسعه پایدار کشاورزی، متخصصین را بر آنداشت که هر چه بیشتر از موجودات زنده در خاک در جهت تأمین نیازهای غذایی گیاه کمک بگیرد و بدین سان بود که تولید کودهای زیستی آغاز شد. نخستین کود زیستی در اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت و از آن تاریخ به بعد سایر کودهای بیولوژیک ساخته شدند. اندامگان (ارگانیزم‌هایی) که در تولید کودهای بیولوژیک مورد استفاده قرار می‌گیرند عمدتاً از محیط زیست جداسازی می‌شوند. در شرایط آزمایشگاه در محیط‌های کشت مخصوص تکثیر و پرورش پیدا می‌کنند، آماده و مصرف می‌شوند.البته مصرف کودهای زیستی دیرینگی زیادی دارد. تولیدکنندگان محصولات برای تقویت زمین‌های کشاورزی، گیاه تیره‌ای به نام لگومینوز را کشت می‌کردند و بر این باور بودند که با کشت آن باروری خاک افزایش پیدا می‌کند.
امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی‌های رو به رشد جمعیت در حال گسترش، نگرانی در مورد آینده تأمین غذا برای مردم مطرح گردیده است. آلودگی‌های آب، خاک، هوا و فرسایش خاک، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردید تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت‌های صنعتی برگردیم. پس برای تولید محصولات سالم و پاک و در نتیجه انسان‌هایی سالم و با نشاط، هیچ راهی جز کشاورزی زیستی نداریم، کشاورزی زیستی و دامی. استفاده از فرآورده‌های گیاهی زیستی رابطه تنگاتنگ با تندرستی افراد جامعه دارد.
با توجه به تقاضای روزافزون برای مصرف فرآورده‌های کشاورزی زیستی، که بنمایه آن بر مدیریت درست خاک و محیط رشد گیاه و درخت بنیان است، به گونه‌ای عمل می‌شود که در تغذیه گیاهان و درختان، تعادل بین عناصر مورد نیاز در خاک به هم نخورد و در هنگام رشد نیز، نیازی به استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها نباشد. و در تغذیه خاک کشاورزی، به جای استفاده از کود شیمیایی ار کودهای طبیعی نظیر خاک برگ، جلبک و کودهای حیوانی و بیولوژیکی استفاده شود. در صورت نیاز به مبارزه با آفت‌ها نیز به جای کاربرد سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی، از شیوه‌های زیستی همچون ریزاندامگان کارآ، کفشدوزک، زنبورها و باکتری‌ها و یا از ارقام مقاوم به آفت‌ها در کشت و زرع، بهره‌برداری می‌شود و در این نوع کشاورزی از دانه‌های اصلاح شده ژنتیکی و در معرض تابش پرتو قرار گرفته استفاده نمی‌شود.
از اینسو، محصول نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد بدور از باقیمانده‌های سمی و شیمیایی و ماده نگه‌دارنده خواهد بود. از سوی دیگر، فرآورده‌های خوراکی با کیفیت، که محصول کودهای زیستی است نه تنها باعث رضایت مصرف کنندگان می‌شود بلکه تأمین و تضمین سلامت جسمی آنان را نیز در پی دارد.
گیاهان نیز مانند انسانها برای رشد و نمو به ومواد غذایی نیاز دارند . فتوسنتز تامین كننده كربوهیدرات است و به علاوه لازم است عناصر معدنی خاصی از محیط ریشه جذب گیاه شود . جذب عناصر توسط ریشه گیاهان به صورت اختصاصی نیست , به این معنی كه وود عناصر در گیاه دلیل بر ضروری بودن آن برای رشد و نمو نیست . گیاه قادر به تشخیص مواد جذب شده از خاك نیست , چون اگر چنین بود علف كش ها را جذب نمی كرد . شرایط ضروری بودن عناصر این است كه فقدان عنصر , رشد زایشی و رویشی را با مشكل مواجه كند . با به كار بردن عنصر علایم كمبود بر طرف شود و عنصر مستقیما در تغذیه گیاه نه در فعالیت های شیمیایی یا میكروبیولوژی خاك یا محیط كشت موثر باشد . برخی از حشره كش ها كه به خاك اضافه می شود از طریق سیستم آوندی به تمام قسمت های گیاه منتقل و در اثر تغذیه حشره از شیره گیاه منجر به مرگ آن می شود .
90 در صد وزن گیاه را آب و 90 در صد وزن ماده خشك را كربن , هیدروژن و اكسیژن تشكیل می دهد و 10 درصد باقی مانده را 14 عنصر ضروری تشكیل می دهد . این عناصر شامل عناصر پر مصرف و كم مصرف و كلر و سدیم می باشد .
عناصر پر مصرف : نیتروژن , فسفر , پتاسیم , كلسیم ,منیزیم , گوگرد .
عناصر كم مصرف : آهن , بر , منگنز , مس , روی , مولیبدن , كلر .
توزیع مواد معدنی در گیاه : اگر برگ در دمای 500 درجه سانتی گراد به مدت 4 سات قرار داده شود مشخص می شود كه 95 – 90 درصد برگ را آب تشكیل داده است و دارای 10 – 5 درصد ماده خشك می باشد و 25 – 1 درصد ماده خشك را مواد معدنی تشكیل می دهد . میزان مواد معدنی بستگی به نوع اندام یا بافت و سن آن دارد . میزان مواد معدنی در بذر بیشتر از میوه و در ریشه كوچك , بیشتر از ریشه بزرگ می باشد. دی اكسید كربن خاك در تركیب با آب تشكیل اسید كربنیك می دهد كه باعث شكستن مواد آلی خاك , ذرات خاك . كود ها می شود و باعث آزاد شدن یون ها و جذب آن ها توسط ریشه می گردد.
ظرفیت تبادل كاتیونی : ظرفیت تبادل كاتیونی به میزان بار منفی ذرات خاك مربوط می شود . بر حسب واحد اكی والان بر 100 سانتی متر مكعب بیان می شود . چون غلظت اكثر عناصر غذایی در داخل ریشه بیشتر از محیط رشد است . برای جذب مقادیر اضافی نیاز به انرژی است كه از طریق شكستن قند حاصل می گردد . میزان تبادل كاتیونی رس بیشتر از مواد آلی است .
شاخص شوری : اصولا كودها حاوی نمك هستند و وقتی به خاك اضافه می شود میزان نمك خاك را افزایش می دهند. انتخاب كود مناسب كمك می كند تا غلظت نمك خاك در حد پایین حفظ شود . منظوراز شاخص شوری اثری است كه كود های مختلف روی میزان شوری خاك دارند. شاخص شوری نتیترات سدیم را 100 در نظر می گیرند و شاخص شوری سایر كودها را بر اساس آن رتبه بندی می كنند .
صدمه شوری به گیاهان: میزان غلضت املاح موجود در خاك و سلول های ریشه تعیین كننده انتقال مواد از محلول به داخل گیاه است و جریان آب به طرف غلظت بیشتر املاح بوده كه معمولا میزان آن در محیط خاك بیشتر از سلول های ریشه بوده و از این جهت جریان مواد از محیط ریشه به داخل سلول های گیاه است .
معمولا صدمه شوری اسمزی است . در اثر افزایش غلظت نمك در محیط ریشه آب از سلول های ریشه به محیط ریشه كشیده می شود در نتیجه محتوایی سلول به خارج ازآن كشیده می شود و گیاه دچار پلاسمولیز می شود . وقتی كه پلاسمولیز در تعداد زیادی از سلول های گیاه روی می دهد خشكی فیزیولوژی اتفاق می افتد و سلولهای ریشه دچار كم آبی شدید می شود .
روشهای كاهش نمك بستر محیط ریشه : برای كاهش میزان شوری خاك باید كود های شیمیایی را به مقدار مناسب مصرف كرد . اگر غلظت نمك به حدی برسد كه باعث كاهش رشد شود , باید خاك را شستشو داد تا نمك اضافی از خاك خارج شود . میزان آب مورد نیاز 203.8 – 122.8 لیتر آب در هر متر مربع بستر می باشد و پس از 30 دقیقه دومین آبیاری باید
انجام شود تا نمك ها از خاك خارج شود. اگر میزان نمك خاك خیلی زیاد باشد سومین و چهارمین آبیاری نیز مورد نیاز می باشد . زهكشی مناسب خاك باعث خروج نمك ها می شود . به طور كلی میزان نمك های قابل حل در خاك می تواند توسط آبیاری كافی و استفاده از محیط كشت با زه كشی مناسب كنترل كرد .

 

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک انواع کود های آلی 2412312365

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید کودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی انواع کودهای آلی 31059090 میباشد.

وضعیت واردات و صادرات انواع کود

علاوه بر اینکه کشور نیاز به واردات دارد، بازارهای جهانی بزرگی مانند برزیل، هند، مالزی، بنگلادش و پاکستان در مقابل ایران قرار دارد. بخش بزرگی از این بازار را چین تصاحب کرده است با اینکه حاشیه سود چندانی در تولید این نوع از کودها ندارد. اما کشور عربستان توانسته با تولید این نوع از محصولات و با تکیه بر قیمت پایین نفت و گاز به بخشی از این بازار دست پیدا کند.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید کود های آلی و هورمون های رشد گیاهی

ظرفیت تولید سالیانه : 18 هزار تن
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 15000 مترمربع
سطح زیربنا : 14000 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 54 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 5 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 2 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 28 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.