عنوان کتاب: علیه توسعه

تاریخ انتشار: 1399
نویسنده: دنیل تودور و جیمز پی یرسون
مترجم: محمدحسین باقی

[دریافت فایل الکترونیکی]