عنوان کتاب: مدیریت استعدادها

تاریخ انتشار: 1397
نویسنده: ماریون دواین / مایکل سیرت
مترجم: عباس توکلی

[دریافت فایل الکترونیکی]