واحد تولید اسانس های گیاهی

عنوان پروژه :
واحد تولید اسانس های گیاهی
کارفرما :
آقای مهدی کلالیان مقدم
محل اجرا:
خراسان شمالی- شیروان
محصولات تولیدی:
اسانس گیاهی
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰ کیلوگرم در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۵۹۹ میلیون ریال
مساحت زمین :۳۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۲

امتیاز