واحد تولید الیاف شیشه

عنوان پروژه :
واحد تولید الیاف شیشه
کارفرما :
آقای عباسی
محل اجرا:
استان خراسان رضوی- تربت جام
محصولات تولیدی:
الیاف شیشه
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۵۱۵۹۶ میلیون ریال
مساحت زمین :۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۲۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۲

امتیاز