عنوان پروژه: تولید برنج فراوری شده
کارفرما: خانم زهرا زیویار
مکان اجرای طرح: استان لرستان
مساحت زمین: ۳,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۲۳,۰۰۶,۶۲۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۸۱,۱۳۰,۷۰۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

امتیاز