پرورش انگور دیم

انگور يكي از مهمترين محصولات باغي دنيا به شمار مي رود و در اكثر منـاطق ايـران كشـت و پـرورش آن متـداول اسـت . سابقه پرورش تاك به هزاران سال قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد و تصاوير و نقوش انگـور بـرروي ظـروف باقيمانـده از تمدنهاي پيشين ، شاهدي گويا از سابقه و اهميت اين محصول است. ايـران بـا داشـتن تنـوع اقليمـي مناسـب و فرهنـگ كهـن كشاورزي ، همواره مهد پرورش تاك بوده و در هر كجا كه آب و آباداني وجود داشته انگور نيز از ميوه هـاي مـورد توجـه بوده است ، تقريباً ميتوان گفت كه در تمام نقاط ايران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب انگور كشت مي شود . اما بهترين نتيجه در مناطقي به دست مي آيد كه مناسب شرايط زيستي گياه مو باشد . اين گيـاه افسـانه اي ، دامنـه سـازگاري وسـيعي داشته و به انواع خاك و اقليم ها تقريباً سازگار است و در مكانهايي كه بعضي از درختان ميوه نمي توانند زنده بمانند ، تـاك رشد و نمو يافته و حتي مقداري محصول نيز به بار مي آورد . نياز آبي كمي داشته و در مناطقي كـه سـاليانه داراي حـداقل 200 تا 400 ميليمتر بارندگي باشند با تكنيك هاي صحيح كشاورزي و بصورت ديم بعمل مي آيد. تنوع اسـتفاده از محصـول انگور و همينطور انعطاف پذيري گياه به روشهاي مختلف تربيت محبوبيت آنرا دو چندان نموده است . ميوه انگور از مراحـل اوليه رشد ( غوره ) و تا كاملاً رسيده ( مويز) و فرآورده هاي مختلف و متنوع حاصله مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد و در سبد تغذيه ي خانوار جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است . كوتاه بودن درختچـه مـو و پـر بـاري آن همـواره از نكات مورد توجه باغداران در انتخاب آن بعنوان گياه مورد علاقه خود بوده است . سطح زير كشت انگور در جهان 196/406/ 7 هكتار و توليدي معادل 61018250 تن مي رسد . كه اسپانيا با سطح زير كشـتي معـــادل 000/100 /1 هكتـــار مقـــام اول و ايـــران بـــا 270 هـــزار هكتـــار ســـطح زيـــر كشـــت مقـــام هفـــتم را دارا مي باشد .

كاشت انگور ديم

روش معمول و مرسوم تكثير انگور با استفاده از قلمه هاي خشبي مي باشد . ريشه زائـي آسـان قلمـه هـاي انگـور همـواره بعنوان يك مزيت نسبي در كشت مستقيم بوته تاك بوده است ، اما اين روش از تكثير انگور اگر در زمان مناسب و به روشي درست انجام نشود ، نتايج خوبي به همراه نخواهد داشت و باعث عدم استقرار گيـاه در خـاك مـي شـود . در بيشـتر منـاطق انگورخيز ، در بهار هر سال اقدام به كاشت مستقيم قلمه ها در عمق كم و بدون ريشه درخاك مي شود و به دليل برخورد با گرماي تابستان وسيستم ريشه اي ضعيف ، گياهان حاصله تلفات زيادي داشته و كشاورزان مجبور به واكـاري در سـالهاي بعد مي شوند . در چنين سيستم كاشتي ، گياهان در سال اول رشد بسيار ضعيفي داشـته و گسـترش شـاخ وبـرگ در آنهـا ضعيف است ، بنابراين بدليل عدم ذخيره كافي هيدراتهاي كربن ، مقاومت گياه در برابر سرماي زمستانه كاهش يافته و تعداد زيادي از گياهان نيز سرما زده و خشك مي شوند . به همين دليل در كشورهاي پيشرفته انگورخيز، از اينكار اجتناب شده و براي رفع اين مشكل از كاشت قلمـه هـاي ريشـه دار در زمين استفاده مي گردد . و يا پيوند ارقام بر روي پايه هاي متحمل به خشكي نيز سودمند خواهد بود .اما در ايران كشاورزان در بعضي از مناطق با داشتن تجربه طولاني روشهاي خاصـي را ابـداع كـرده و آن هـم افـزايش عمـق كاشت و تقريباً افزايش طول قلمه هاي خشبي است كه تا اندازه اي موفقيت آميز بوده اما در مجموع تلفات زيـادي را نيـز بـه همراه دارد . استفاده از قلمه هاي ريشه دار توأم با آبياري تكميلي و سيستم كاشت لوزي روشي موفقيت آميـز در پـرورش ديم به حساب مي آيد و مي تواند نتايج بهتري به همراه داشته باشد .


نوع خاك
مو گياهي است كه مي تواند خود را با انواع خاكها ، حتي خاكهاي بسيار فقير از لحاظ مواد غذايي تطبيق دهد ، اين گيـاه ، در صورت مناسب بودن ديگر شرايط خاك مانند رطوبت ، عمق وبافت آن ، در خاكهاي فقير نيز محصول توليد مي نمايد ، ريشه هاي تاك از اوايل بهار تا اواخر فصل رشد كاملا فعال باقي مانده و در اعماق و سطح خاك پراكنده مي شوند . اما خاك هاي عميق ورسي بهترين خاك براي پرورش انگور ديـم بـوده و كاشـت در خاكهـاي سـنگلاخي و ضـعيف ميـزان عملكرد و موفقيت در احداث باغ را كاهش مي دهد .
فواصل كاشت
فواصل كاشت بوته هاي مو با توجه به ايجاد فضاي مناسب جهت جذب واستفاده بهينه از بارنـدگي هـا و گسـترش سيسـتم ريشه فاكتور بسيار مهمي در پرورش انگور ديم مي باشد. در سيستم كشت ديم فاصله بين بوته ها را 2 متر و فاصله رديف ها را 3 متر در نظر مي گيرند زيرا كه با ايـن فاصـله بوتـه مو به خوبي رشد و نمو مي يابد .
سيستم كاشت
نكته حائز اهميت چگونگي استفاده بهينه از محل كاشت است ، بدين صورت كـه درانـدازه مشخصـي از زمـين بتـوان حـداكثر استفاده از آب را به همراه داشته و مديريت تاكستان نيز به درستي قابل انجام باشد. سيستم كاشت لوزي با توجـه بـه يـك در ميان قرار گرفتن بوته ها سبب حداكثربهره وري از سطح زير كشت مـي گـردد . زيـرا يـك رديـف كاشـت در فاصله يك متري رديف قبلي ايجاد مي شود و در كل نيز فواصل رديف ها حفظ مي شود .
عمق كاشت
عمق كاشت نهال ها يا قلمه هاي تاك در شرايط ديم يا آبي كاملاً متفاوت است و بايد تدبيري انديشيده شود كـه حـداكثر حجـم ريشه در زمين تشكيل شود تا گياه در برابر تنشهاي خشكي مقاوم شود. با كاشت عميق قلمـه هـا ، از تمـام گـره هـا ريشـه بوجود آمده و از تمام آب موجود در خاك استفاده مي شود . بدين منظور در پاييز خاك تاكستان در مناطقي كه امكان شخم فراهم باشد ، كاملاً شخم عميق خورده و نقشه كاشت بوته ها برروي زمين پياده مي شود ، سپس اقدام به حفر چالـه هـاي كشت مي شود .
كاشت قلمه ها
قبل از كاشت بايد ته قلمه ها را در آب جاري قرار داده شود با اينكار مواد باز دارنده ريشه زائي از قلمه خارج شـده و بافـت پوست براي جداكردن لايه هاي نازكي از آن مساعد مي شود . با ايجاد خراشهاي كوچك و نازك بر روي پوست قلمه امكـان توليد ريشه زيادتر شده و ريشه زائي سريعتر اتفاق مي افتد . در سيستم ديم توليد ريشه هاي انبوه نسبت به شاخ و برگ از شروط موفقيت كار است و عملي كه اين امر را تكميل نمايد در پيشبرد كار ضروري است . هنگام كاشت حدود 20 سانتيمتر از قلمه را در ته چاله خوابانده و كل چاله را بتدريج با خاك سطحي پر مي كنيم بدينصورت كه در سال اول حدود 80 سانتيمتر از چاله را پر مي كنيم و به تدريج در سالهاي بعد كل چاله را با استفاده از خاك سـطحي پر كرده و اطراف بوته را تشتك بندي مي كنيم كه آبهاي سطحي در آن جمع شده و جذب خاك شـوند . زيـرا اگـر كـل چالـه دفعتاً پر گردد امكان پوسيدگي شاخه وجود دارد و پر كردن تدريجي چاله سال به سال الزامي است . در سال اول كاشت قلمه 20 سانتيمتر از گودال با خاك پر مي گردد و در سال دوم ، سوم و چهارم به همـان ترتيـب تـا كـل قلمه ريشه دار شود . بدينصورت حدود 80 در صد شاخه (قلمه) ريشه داده. و از 20 درصد آن شاخه بوجود مي آيد.

روش دوم استفاده از قلمه هاي ريشه دار جهت احداث تاكستان ديم

تحقيقات نشان داده است كه استفاده از قلمه هاي ريشه دار در احداث موستان ديم باعث موفقيـت اسـتقرار گيـاه در خـاك و بهبود رشد و نمو بعدي بوته مو گرديده است . استفاده تلفيقي از قلمه هاي ريشه دار و با كشت عميق در خاك ( عمـق 80 تـا 100 سانتيمتر ) باعث ايجاد رشد رويشي مطلوب در سال سوم شده و مقدار محصول در سالهاي بعدي نيـز افـزايش نشـان داده است . طي تحقيقي مشخص گرديده است كه كاشت قلمه هاي ريشه دار در پـاييز بهتر از روشهاي مرسوم (كاشت قلمه بدون ريشه در بهار ) بوده و 73.26 درصد جوانـه هـا در بهـار شـكفته شـده انـد كـه نسبت به كشت بهاره 30 درصد افزايش نشان داده است ، زيرا با كشت زود هنگام قلمه هاي ريشه دار ( پـاييز ) ، ريشـه در بهار زودتر فعاليت خود را شروع كرده و نمو بهتري داشته كه از اين طريق با جذب كافي و مناسب آب به استقرار مطمئن تـر گياه كمك مي كند .همينطور استفاده از قلمه هاي ريشه دار با كاشت در اعماق ، 60 و 90 120 سانتيمتر و بـا يـك يـا دو بـار آبياري تكميلي در منطقه اروميه نشان داد كه كشت قلمه هاي ريشه دار در عمـق 120 سـانتيمتري بيشـترين موفقيـت را بـه همراه داشته است .

كود دهي تاكستان ديم

ميزان كود شيميايي مورد نياز در تاكستانهاي ديم بستگي به نتايج تجزيه برگ و خاك داشته و اما بطور كلي بهتر است هـر سال در پاييز به همراه كود دامي مقداري كود شيميايي نيز در اختيار گياه قرار گيرد . در فاصله 80 سانتيمتري از تنه در دو طرف بوته ، چاله هاي به عمق 30 سانتيمتر حفر و كودهـاي شـيميايي لازم بصـورت مخلوط با 5 كيلوگرم كود دامي در آن ريخته و با خاك پوشانده مي شود .

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت پرورش انگور دیم

کد آیسیک انواع انگور (کشاورزی)۰۱۱۳۴۱۲۳۰۲

معرفی کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت پرورش انگور دیم

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی انواع انگور: ۰۸۰۶۱۰۰۰

خلاصه بررسی اقتصادی طرح پرورش انگور دیم

ظرفیت تولید سالیانه : 100 تن
نرخ برابری دلار : 14000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 50000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : — مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 4 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 100 میلیون تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 15 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 32 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.