عنوان پروژه : احداث واحد بسته بندی خشکبار و زعفران
کارفرما : شرکت توسعه تجارت ویانا
مکان اجرای طرح : استان اصفهان – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 501 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 20.351.806 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 61.157.354 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی