عنوان پروژه : احداث واحد تولید و بسته بندی قهوه
کارفرما : مهدی جباری
مکان اجرای طرح : استان قزوین – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 250 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 25.150.148 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 33.693.807 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی