[services_small title=”طرح توجیه فنی، اقتصادی ویژه کسب و کارهای نظام سلامت ” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.doc”][/services_small][services_small title=”طرح توجیهی تاسیس مرکز تحقیقاتی” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C.doc”][/services_small][services_small title=”فرم پذیرش واحدهای فن آور دانش بنیان” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86.doc”][/services_small][services_small title=”دستور العمل اجرایی تسهیلات اعطایی واحدهای صنعتی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.doc”][/services_small][services_small title=”فرم خلاصه امکانسنجی فنی – اقتصادی” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.docx”][/services_small][services_small title=”فرم الگویی طرح تجاری بنیاد برکت” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/pdf/Business%20plan.pdf”][/services_small][services_small title=”دانلود فرم جواز تاسیس الف” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/pdf/A.pdf”][/services_small][services_small title=”طراحی و احداث کارخانه بیسکویت سازی” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/pdf/tarh/biscu.pdf”][/services_small][services_small title=”فرمت بررسي فني و اقتصادي و مالي طرحهاي توليدي جهت اخذ جواز تاسيس ( فرم الف )براي طرحهاي اولويت دار و طرحهاي بالاي 10 ميليارد ريال سرمايه گذاري ” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20%D9%81%D9%86%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3.doc”][/services_small][services_small title=”طرح توجيهي تأسيس – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20-%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D9%84%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.doc”][/services_small][services_small title=”طرح توجیهی پرورش کبک بومی در قالب مشاغل خانگی” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C.doc”][/services_small][services_small title=”طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/pdf/tarh/vermi.pdf”][/services_small][services_small title=”پرسشنامه تاسيس واحد توليدي صنعتي” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A.doc”][/services_small][services_small title=”فرمت تهیه گزارش توجیهی فنی و مالی و اقتصادی” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.doc”][/services_small][services_small title=”طرح توجیه فنی، اقتصادی ویژه کسب و کارهای نظام سلامت ” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.doc”][/services_small][services_small title=”طرح توجیهی تاسیس مرکز تحقیقاتی” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C.doc”][/services_small][services_small title=”فرم پذیرش واحدهای فن آور دانش بنیان” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86.doc”][/services_small][services_small title=”دستور العمل اجرایی تسهیلات اعطایی واحدهای صنعتی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.doc”][/services_small][services_small title=”فرم خلاصه امکانسنجی فنی – اقتصادی” icon=”linea-basic-paperplane” dynamic_content_type=”content” dynamic_content_link=”http://www.etarh.com/DOC/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.docx”][/services_small]
error: محتوا محافظت شده است