طرح تولید انواع آرد

طرح تولید انواع آرد

انسان هاي اولیه براي تهیه آرد از گندم (از غلات ) دانه ها را بین سنگ ثابت و سنگی که به وسیله دست نگهداري و بر روي دانه ها فشرده و غلتانده می شد خرد می کردند. مصري ها در 2000 سال قبل از میلاد مسیح از نوعی آسیاب سنگی براي آرد کردن استفاده می نمودند که متشکل از یک سنگ دایره اي شکل که سنگ دایره اي شکل دیگري بوسیله دست بر روي سنگ پایین چرخانده می شد.از این نوع آسیاب سنگی هنوز هم در بعضی از خانه هاي قدیمی و دروستا هاي ایران وجود داشته و استفاده می شود.رومی ها در 500 سال قبل از میلاد مسیح و گل ها ساکنین مناطق اروپاي غربی و قسمتی از فرانسه امروزي از نوعی آسیاي سنگی مخصوصی که با دست Gaule کار می کرد استفاده می کردند. در قرون وسطی استفاده از آسیاب آبی براي تهیه آرد غلات در اروپا متداول گردیده که تقلیدي بوده از روش شرقی ها در تهیه آرد از گندم .آسیاب هاي غلتکی اولیه در سال 1519 تا 1556 به وجود آمدند. سیر تکاملی با غلتک هاي هیپربلوئید شروع و پس از آن غلتک مخروطی، غلتک دیسکی و غلتک شیاردار حلزونی ساخته شدند.
گندم از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاهان زراعی جهان می باشد بطوریکه از سالیان بسیار دور و قبل ازآنکه بشر به موارد مصرف سایر گیاهان از نظر تغذیه پی ببرد مهمترین منبع غذایی براي آنان بوده است . اهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص فیزیکی و شیمیایی موادي است که دانه آنرا تشکیل می دهد. پروتئین گندم از لحاظ غذایی فوق العاده پر انرژي است بخصوص سبوس آن که داراي پروتئین زیادي است ونیز شامل ویتامین هاي مختلفی از جمله ویتامین هاي گروه A-B-C-E می باشد در کل گندم داراي سه بخش کلی آندوسپرم( آردینه)، پوسته و جوانه) جنین یا گیاهک) میباشد
آندوسپرم :بزرگترین عضو دانه گندم است و 80 تا 83 درصد وزن و 65 تا 85 درصد حجم کل دانه گندم را تشکیل می دهد. این قسمت عمدتا شامل پروتئین 70 درصد پروتئین دانه و نشاسته می باشد. 14 درصد وزن کل دانه را تشکیل داده و خود به لایه هاي نازك / لایه پوسته که بیرونی ترین لایه است حدود 5 تري تقسیم می شود که به طور جزیی یا کامل آندوسپرم و جوانه را احاطه کرده اند. لایه پوسته وظیفه محفاظت از مغز دانه را به عهده دارد و کنترل کننده میزان جذب آب نیز می باشد. لایه پوسته داراي فیبر، مواد معدنی 7 درصد واد معدنی دانه و پروتئین 4 درصد پروتئین دانه است. این لایه 12 درصد ویتامین B6 دانه گندم را نیز به خود اختصاص داده است.
جوانه محل رویش دانه می باشد که شامل اجزایی از گندم جوان می باشد و حدود 2.5 درصد وزن دانه را تشکیل می دهد. این بخش حاوي ویتامین ها، چربی و مواد قندي است. این قسمت به دلیل چرب بودن محتواي آن نسبتا سریع فاسد می شود.
پرز یا کرك یک دسته موهاي نازك می باشند و بخش بالایی دانه را تشکیل می دهند.
دانه گندم شامل قسمت آردي ( نشاسته اي) و سبوس پوسته گندم است .
چربی و ویتامینهاي گندم در جوانه و پوسته هاي گندم و مواد معدنی مانند آهن ، کلسیم در پوسته گندم قرار دارد . به هنگام آسیاب کردن گندم جوانه و بخشی از پوسته یا سبوس گندم از قسمت آردي جدا می شود . آرد با توجه به میزان سبوس آن درجه بندي می شود که عبارتند از، آرد قنادي ، آرد ستاره ، آرد سبوس گرفته و آرد کامل. هر آردي مصرف خاصی دارد که آرد کامل به سبب داشتن سبوس زیاد قهوه اي رنگ بوده و نسبت به آردهاي دیگر از نظر داشتن ارزش غذایی بالاتر از اهمیت بیشتري برخوردار است.

انواع آرد و کاربرد آن:

آرد ستاره براي نان باگت و نانهاي حجیم- مشخصات آرد ستاره درجه 2- آرد نول نرم ( ویژه قنادي)- سمولینا ( ویژه ماکارونی)

فرآیند تولید

تکنولوژي آرد سازي
بخش بوجاري
-1 دریافت گندم : شامل در یافت گندم از کته و ذخیره سازي در سیلو ها می باشد.
-2 بوجاري اولیه:
-2-1 الک بوجاري : براساس سایز، ذرات درشتر و ریز تر از گندم را جدا می کند.
-2-2 کانال هوا : بر اساس نیروي ثقل ذرات سبکتر از گندم جدا می شود.
-2-3 شن گیر: بر اساس دانسیته شن از گندم جدا می شود.
2-4- پوست گیر : بر اساس سایش گرد روي پوسته گندم جدا می شود.
– 2-5 ترییور )سیاه دانه گیر استوانه اي و مارپیچ 🙁 جهت جدا سازي سیاه دانه و گندم شکسته.
3- نم زنی (مشروط کردن):
در دو مرحله نم زنی و خواب گندم را داریم 24 تا 35 ساعت با توجه به نوع گندم.
-4 بوجاري نهایی:
معمولا” جهت تکمیل عملیات بوجاري از دستگاه هاي الک بوجاري وکانال هوا وشن گیر و پوست گیر 40*80 استفاده می شود.
بخش آسیاب
-1 والس : که غلطک هاي آن با اختلاف دور که دارد آندوسپرم را از پوسته گندم جدا می کند، دو نوع والس با
غلطک هاي شیار دار و صاف داریم
-2 الک بزرگ : که با دیاگرام توري هاي داخل آن آرد را مرحله به مرحله جدا می کند
-3 الک کورپا ( مغز گندم گیر) : بر اسا س اختلاف دانسیته مغز گندم (سمولینا) از ذرات هم سایز سبوس جدا می
شود.
-4 الک تایفون :گرد آرد چسبیده به سبوس را جدا می کند.
-5 کمک والس : جهت باز کردن بار نرم پخ شده خروجی از والس هاي نرم
-6 جت فیلتر : جهت گرفتن گرد آرد از هواي بخش انتقال
بخش کیسه گیري
-1 الک کنترل فلزي دوبله : جهت کنترل نهایی محصول قبل از کیسه گیري
بو جاري گندم
طرح تولید انواع آرد
جدا کردن ناخالصی ها :
1. بذر علفهاي هرز، دانه غلات دیگر، باقیمانده گیاهانی مانند کاه و کزل
2. موادي که منشاء حیوانی دارند مانند فضولات و باقیمانده حشرات
3. مواد معدنی ، گل و لاي ،گرد و خاك ،سنگ ریزه ، قطعات فلزي گوناگون
4. سایر نا خالصی ها مانند پارچه ، کاغذ ، اشیاء پلاستیکی ، نخ
نا خالصی هاي مذکور با دانه هاي آسیب دیده ، دانه هاي لاغر و چروکیده و دانه هاي شکسته را screening نامند در اروپا Besatz و در آمریکا خنشلث گفته می شود.
نا خالصی هاي گندم را با توجه به وزن مخصوص دانه گندم و شکل ظاهري آن جدا سازي می نمایند. نا خالصی ها باید قبل از آسیاب کردن جدا شود زیرا برخی از نا خالصی ها مانند ارگوت و تخم گیاه سر شکافته ، مقداري مواد رنگی یا سمی به محصول اضافه می کنند و بر عکس برخی موجب رنگبري آرد می شوند.بعلاوه سنگ ریزه و قطعات فلزي موجب خرابی دستگاه ها و خطر آتش سوزي کارخانه می شوند. نا خالصی هایی مانند گل و گردوخاك ، مو و مانند اینها که به دانه چسبیده اند توسط شستشو جدا می شوند.نا خالصی هاي دیگر با توجه به اینکه در مقایسه با گنم داراي ابعاد،شکل ، سرعت پرتاب در برابرجریان هوا، وزن مخصوص ، ویژگی هاي مغناطیسی و الکترواستاتیک ،رنگ ، ناصاف بودن سطح ، متفاوت هستند میتوان بر اساس عوامل فیزیکی گوناگون از محصول جدا نمود.

مشخصات سرمایه گذاری طرح تولید انواع آرد

ظرفيت پيشنهادي طرح:60000 تن در سال
اشتغال زايي (نفر) :60 نفر
متراژ زمین:3500 متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت :30000 میلیون ریال
میزان سرمایه در گردش :10000 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه :2.5 سال
نرخ بازده داخلی :38 درصد