احداث باغ پسته

عنوان پروژه : احداث باغ پسته
کارفرما : علیرضا رسولی
محل اجرا:
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۵۰ هکتار در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۷۸۶۰ میلیون ریال
تاریخ انجام: آذر ۹۴

امتیاز