عنوان پروژه : احداث طرح پایلوت مرغداری گوشتی صنعتی بر پایه تهویه نوین
کارفرما : سید مهدی حسینی
مکان اجرای طرح :استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
ظرفیت تولید سالیانه : 10.000 قطعه در دوره
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 10,495,313 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی