احداث مزرعه پرورش آهو

عنوان پروژه :
احداث مزرعه پرورش آهو
کارفرما :
آقای صدیق بهادرزهی
محل اجرا:
استان سیستان و بلوچستان-خاش
محصولات تولیدی:
بپرورش آهو
ظرفیت طرح : ۵۰۰ راس ماده مولد
سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۱۱۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۱

امتیاز