احداث واحد تولید و بسته بندی آب آشامیدنی

پروژه : احداث واحد تولید و بسته بندی آب آشامیدنی
کارفرما: بنیامین محمودی
محل اجرا: استان تهران – شمس آباد
محصولات تولیدی: آب آشامیدنی
ظرفیت طرح : ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ لیتر در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۴۸۴۲ میلیون ریال
تاریخ انجام: فروردین ۹۴

امتیاز