احداث واحد فرآوری و بسته بندی زعفران

عنوان پروژه :
 احداث واحد فرآوری و بسته بندی زعفران
کارفرما :
 عباس کدوغنی ثانی
محل اجرا:
 خراسان رضوی- بردسکن
محصولات تولیدی:
فرآوری و بسته بندی زعفران
ظرفیت طرح :  ۱۵۰۰ کیلوگرم در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۱۴۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۲۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۳

امتیاز