احداث واحد پرواربندی بره

عنوان پروژه : احداث واحد پرواربندی بره
کارفرما : آمنه ماخونیکی
محل اجرا: استان خراسان جنوبی-شهرستان سربیشه-بخش درح اراضی روستای ماخونیک
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۲۰۰ راس در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۱۹ میلیون ریال
تاریخ انجام: دی ۹۴

امتیاز