احداث و بهره برداری از مرکز پرورش گل و گیاه

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از مرکز پرورش گل و گیاه
کارفرما : شرکت رویش سبز قهستان
محل اجرا: خراسان جنوبی-بخش مرکزی-اراضی روستای فوداج
ظرفیت طرح : ۳۵۰۰ مترمربع
سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۳۸ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : مرداد ۹۵

امتیاز