طرح پرورش بوقلمون

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری واحد پرورش بوقلمون گوشتی صنعتی
کارفرما : علی اکبر سنجری
محل اجرا: : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – ماژان اراضی روستای ولیعصر ۱
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۵۰۰۰ قطعه در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۸۳۱۳ میلیون ریال
تاریخ انجام: آبان ۹۴

امتیاز