احداث کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی گوشت قرمز

عنوان پروژه :
احداث کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی گوشت قرمز

کارفرما :

کشتارگاه صنعتی دام قائن
محل اجرا:

خراسان جنوبی-قائن

محصولات تولیدی:

کشتارگاه گاو- کشتارگاه گوسفند- کله و پاچه حاصل از کشتارگاه دام(خوراک انسان)

جگر،دل و قلوه حاصل از کشتارگاه دام(خوراک انسان)-گوشت گاو تازه بسته بندی شده-گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

ظرفیت طرح : ۵۰۰ راس در روز-۵۰ راس در روز-۱۳۶۰۵ تن در سال-۱۵۰۰۰ عدد در سال-۱۵۰۰۰۰ عدد در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۵۷۳۶۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۷۱۹۲ متر

میزان اشتغال : ۵۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۳

۱/۵ - (۱ امتیاز)