احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات

عنوان پروژه : احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات
کارفرما :امیر کیاماری
محل اجرا: استان تهران-شهرستان دماوند
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۳۳۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۶۰۰۷ میلیون ریال
تاریخ انجام کار : آبان ۹۵

امتیاز