برای تاسیس آتلیه و گرفتن پروانه کسب چه کارهایی باید انجام بدیم؟

برای تاسیس آتلیه و گرفتن پروانه کسب چه کارهایی باید انجام بدیم

بر اساس قانون نظام صنفی ابتدا به اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مراجعه می‌کنیم و طبق قانون اقدام می‌نمائیم.
مراحل کارهائی که باید انجام دهیم.
مدارک لازم را طبق جدول زیر تهیه و به اتحادیه ارائه می‌دهیم.

آئین نامه اجرائی تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی
موضوع : ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب
توسط اتحادیه های صنفی

ماده ۱ : هر فردیکه بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

برای تاسیس آتلیه و گرفتن پروانه کسب چه کارهایی باید انجام بدیم؟

۲.۸/۵ - (۵ امتیاز)