عنوان کتاب: تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

تاریخ انتشار: 1397
نویسنده: گروه مولفان
مترجم: آرش پور ابراهیمی

[دریافت فایل الکترونیکی]