عنوان پروژه : تولید نانو مواد آزمایشگاهی
کارفرما :شرکت نانوزیست فناور مهرگان اندیشه شرق
مکان اجرای طرح : آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
ظرفیت تولید سالیانه : 1.200 گرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 444,322 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی