ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای توليد كننده نوشيدنی مالت

روند رو به رشد تعداد واحدهای توليدی صنايع غذايی و آشاميدنی و ايجاد تغييرات در تكنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات توليدی ، سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايی، آشاميدنی ، آرايشی و بهداشتی از سال 1381 اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز غذا نمايد. تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداری كارخانجات مختلف غذايی تا سال 1384 ادامه يافت وليكن از تير ماه سال 1385 سياست تدوين ضوابط تغيير و مقرر گرديد ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسيس و بهره برداری واحدهای توليد و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای كلی تدوين گرديده و ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد، آزمايشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای توليد هر محصول درضوابط جداگانه ای مختص به هر محصول تدوين و به تصويب برسد.
براي هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در مواقع لزوم اصلاح خواهد شد بدين منظور پيشنهادات مطروحه توسط كميته علمی مورد بررسي قرار گرفته و پس از تاييد ، ضابطه اصلاح شده از طريق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسيد. نوشیدنی مالت از مالت، عصاره رازک، ساکارز، گلوگز، مالتوز، ویتامین ث، انواع ویتامین b، اسیدهای آلی، انواع اسیدهای آمینه، املاح معدنی و آب گازدار تشکیل شده است.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده نوشیدنی مالت