واحد تولید متانول از گاز طبیعی و پرو پیلن از متانول

عنوان پروژه :
واحد تولید متانول از گاز طبیعی و پرو پیلن از متانول
کارفرما :
آقای شیرزادیان
محل اجرا:

محصولات تولیدی:
پروپیلن
ظرفیت طرح : ۴۵۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۰۲۸۴۴۷۱ میلیون ریال
مساحت زمین :۲۰۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۹۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۲

۱/۵ - (۲ امتیاز)