واحد تولید پودرهای جاذب رطوبت سدیم پلی اکریلات

عنوان پروژه :
واحد تولید پودرهای جاذب رطوبت سدیم پلی اکریلات
کارفرما :
آقای هومن اصغر پور
محل اجرا:
مازندران- بابل- شهرک بابلکنار
محصولات تولیدی:
پلی اکرلیک اسید به شکل پدر سوپر جاذب
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۳۰۴۹۴ میلیون ریال
مساحت زمین :۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۴۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۲

۲.۷/۵ - (۴ امتیاز)