عنوان پروژه : احداث جایگاه سوخت گیری خودرو
کارفرما : بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – جاده بیرجند خوسف – مجتمع خدمات رفاهی حامی
ظرفیت : 36.792.000 لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 30.076.765 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 647.199 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی