عنوان پروژه : احداث سردخانه بالای صفر
کارفرما : امیرعباس هشیاری پر
مکان اجرای طرح : استان قزوین – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت نگهداری : 5000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 254.188.913 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 2.424.935 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی