عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع لیبل
کارفرما : ابراهیم محمدی
مکان اجرای طرح : استان قم – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 3000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 160.602.449 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 703.110.525 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی