عنوان پروژه : احداث واحد تولید بتن آماده
کارفرما : شرکت بهراد بتن بلوچستان
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – شهرستان چابهار – منطقه آزاد چابهار
ظرفیت تولید سالیانه : 150000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 53.912.562 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 69.473.301 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین ماه 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی