عنوان پروژه : احداث واحد تولید سلولهای خورشیدی
کارفرما : گروه آمارانت
ظرفیت تولید سالیانه : 200 مگاوات
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 2.446.705.291 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 488.707.753 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی