عنوان پروژه: احداث واحد تولید سوخت پیرولیز
کارفرما: حامد نقوی
مکان اجرای طرح: استان تهران – شهرستان تهران
ظرفیت تولید سالیانه: ۴.۵۶۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۷۶,۵۲۸,۴۸۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۲,۶۴۴,۹۵۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)