عنوان پروژه : احداث واحد تولید کپسول قهوه
کارفرما : دکتر شهسواری
مکان اجرای طرح : منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 35 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 72.772.485 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 18.148.241 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی