عنوان پروژه : احداث واحد پرواربندی بره
کارفرما : محمدرضا اسماعیلی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف
ظرفیت پرورش : 400 راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 5.571.525 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 3.780.907 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی