عنوان پروژه : پروژه احداث و بهره برداری از انبار کالاهای تجاری
کارفرما : شرکت تابان رنگ آستارا خزر
مکان اجرای طرح : منطقه ویژه اقتصادی آستارا
ظرفیت تولید سالیانه : 5000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 107.490.588 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.021.648 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی