عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد گلخانه آکوپونیک سبزیجات و صیفیجات
کارفرما : ایمان دودمان
مکان اجرای طرح : استان فارس – شیراز – قصر دشت
ظرفیت تولید سالیانه : 800 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 3.825.312 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 410.323 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی