پروژه بسته بندی آب معدنی

عنوان پروژه : بسته بندی آب معدنی
کارفرما : شرکت تعاونی اردیبهشت تا اردیبهشت باغ بهشت
مکان اجرای طرح : استان اردبیل – شهرستان خلخال – روستای بفراجرد
ظرفیت تولید سالیانه : ۲۴,۹۶۰ هزار لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۸۲,۹۰۰,۳۰۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز