عنوان پروژه : بهره برداری از واحد تولید الکل طبی
کارفرما : شاخه وان عینایی
مکان اجرای طرح : استان خکردستان – شهرستان مریوان – روستای کال علیا
ظرفیت تولید سالیانه : 350000 لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 109.476.831 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 7.557.823 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی